22/05/2020

Raport bieżący nr 13/2020: Informacja o wstępnym szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za I kwartał 2020 roku

W związku z powzięciem przez Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) w dniu 22 maja 2020 roku informacji o wstępnym, szacunkowym skonsolidowanym wyniku finansowym netto Grupy KRUK (Grupa) za I kwartał 2020 roku, Spółka podjęła decyzję o jego przekazaniu do publicznej wiadomości.  
Wstępna, szacunkowa skonsolidowana strata netto Grupy KRUK za I kwartał 2020 roku wynosi 62 mln zł. Emitent, przy szacowaniu wstępnego wyniku finansowego netto, dokonał weryfikacji księgowych  spodziewanych wpłat uwzględniając oczekiwany wpływ pandemii COVID-19, w konsekwencji czego w wynikach za I kwartał 2020 Grupa zaewidencjonowała negatywną aktualizację wyceny portfeli na łączną kwotę -125 mln zł.  Negatywna aktualizacja uwzględnia obserwowane od końca marca pogorszenie spodziewanych wpłat, między innymi w związku z ograniczeniem wizyt doradców terenowych, zmniejszeniem dostępu do kanałów płatniczych (poczty, pośredników płatniczych), a także ograniczeniem pracy sądów i egzekucji komorniczej.
Emitent szacuje, że wstępna EBITDA gotówkowa* Grupy KRUK za I kwartał 2020 roku wyniosła 326 mln zł i była o 15% większa w stosunku do I kwartału 2019 roku. 
Grupa KRUK prowadzi działania w celu zminimalizowania negatywnego wpływu COVID-19 na aktywa i wyniki finansowe oraz w celu przygotowania Grupy do pełnej aktywności inwestycyjno-operacyjnej po jego ustąpieniu. 
Emitent informuje, że sytuacja finansowa i płynnościowa Grupy na koniec I kwartału 2020 roku oraz na dzień publikacji tego raportu jest stabilna. 
Grupa KRUK ma wysokie kapitały własne (1 959 mln zł na 31 grudnia 2019) i niski poziom zadłużenia (2,3 x dług netto/EBITDA gotówkowa na 31 grudnia 2019).  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na 31 marca 2020 roku wyniosły w Grupie KRUK 236 mln zł. Wartość dostępnych i niewykorzystanych linii kredytowych na koniec 31 marca 2020 roku wyniosła 712 mln zł.
Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej KRUK za 1 kwartał 2020r, którego publikacja została przewidziana na 28 maja 2020 roku.* EBITDA gotówkowa = EBITDA – przychody z portfeli nabytych + spłaty z portfeli nabytych
 

Przewiń do góry