16/04/2019

Raport bieżący nr 13/2019: Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2019 roku otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki o następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. poz. 623 z 2019 roku) Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (OFE PZU) niniejszym zawiadamia, że w wyniku zawarcia w dniu 11 kwietnia 2019 roku transakcji kupna 23 109 ( dwudziestu trzech tysięcy stu dziewięciu) akcji spółki KRUK S.A. (ISIN PLKRK0000010) na GPW Warszawie, po jej rozliczeniu w dniu 15 kwietnia br., OFE PZU osiągnął więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w ww. spółce.
Zestawienie ilości akcji i głosów przed zawarciem ww. transakcji oraz po jej zawarciu przedstawia się następująco:
I.    Przed zawarciem transakcji: Liczba posiadanych akcji 943 821, Procentowy udział w kapitale 4,997, Liczba posiadanych głosów 943 821, Procentowy udział w liczbie głosów 4,997
II.    Po zawarciu transakcji: Liczba posiadanych akcji 966 930, Procentowy udział w kapitale 5,120, Liczba posiadanych głosów 966 930, Procentowy udział w liczbie głosów 5,120
OFE PZU informuje, że: nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje spółki KRUK S.A., nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy, nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy.”

Przewiń do góry