10/04/2015

Raport bieżący nr 13/2015: Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę Kapitał

W nawiązaniu do polityki informacyjnej rozpoczętej i opisanej w raporcie bieżącym nr 39/2012 z dnia 10 października 2012 roku  Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż mając na uwadze dbałość o przejrzystość i efektywność polityki informacyjnej zapewniającej powszechny dostęp do informacji o sytuacji finansowej i perspektywach Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej (Grupa KRUK), podjął w dniu 10 kwietnia 2015 roku decyzję o jednoczesnym cyklicznym przekazywaniu do wiadomości publicznej, tj. do 10 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym zakończonym kwartale, informacji o:

- wartości nominalnej wierzytelności nabytych oraz nakładach poniesionych przez podmioty z Grupy KRUK w tym kwartale oraz 

- wartości wpłat (spłat) w tym kwartale wynikających z obsługi portfeli nabytych przez Grupę KRUK.

W związku z powyższym Emitent informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2015 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie wartości nominalnej wierzytelności nabytych, nakładów poniesionych przez podmioty z Grupy KRUK oraz wpłat w okresie I kwartału 2015 roku z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Grupę KRUK.

Zgodnie z ww. uchwałą wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK łącznie w Polsce i za granicą w I kwartale 2015 roku wyniosła 43,9 mln zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę KRUK w tym okresie wyniosła 511 mln zł. Dla porównania wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK w I kwartale 2014 roku łącznie w Polsce i za granicą wyniosła 269 mln zł przy wartości nominalnej 1,02 mld zł, w tym 230 mln zł nakładów stanowił portfel hipoteczny o wartości nominalnej 699 mln zł opisany w raporcie bieżącym nr 10/2014 z dnia 31 marca 2014 roku.

Natomiast wartość spłat w okresie I kwartału 2015 roku, z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Grupę KRUK w Polsce i zagranicą, wyniosła 187,3 mln zł. Dla porównania, wartość spłat w I kwartale 2014 roku z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Grupę KRUK w Polsce i za granicą, wyniosła 153,8 mln zł.

Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy KRUK osiągniętych w I kwartale 2015 roku zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2015 roku, którego publikacja zaplanowana została na 10 maja 2015 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Przewiń do góry