11/04/2014

Raport bieżący nr 13/2014: Spełnienie się warunku zawieszającego umowy sprzedaży wierzytelności zawartej z Santander Consumer Ba

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o wartości umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową KRUK a Grupą Santander obejmującej informację nt. zawarcia przez jednostkę zależną od KRUK S.A. (Emitent) - PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ PROKURA) z Santander Consumer Bank S.A. (Bank) umowy sprzedaży wierzytelności (Umowa), Zarząd KRUK S.A. informuje, iż w dniu  10 kwietnia 2014 roku został spełniony warunek zawieszający wskazany w Umowie w postaci zapłaty Ceny.

Przedmiotem Umowy było nabycie przez FIZ PROKURA od Banku portfela wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 333 mln zł za cenę nabycia wynoszącą 36 mln zł (Cena). Wierzytelności pieniężne objęte Umową wynikają z umów zawartych przez Bank z osobami zadłużonymi. Cena za portfel została zapłacona w dniu 10 kwietnia 2014 roku. Jednocześnie w wyniku spełnienia warunku zawieszającego nastąpiło przeniesienie portfela wierzytelności na FIZ PROKURA. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Przewiń do góry