23/05/2011

Raport bieżący nr 13/2011: Rejestracja podwyższenia kapitału KRUK S.A.

Zarząd Spółki KRUK S.A.  z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”)  informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  z dnia 23.05.2011 r.   w przedmiocie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego w wyniku emisji akcji serii D.

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia przez Sąd kapitał zakładowy Emitenta wynosi  16 900 340 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset tysięcy trzysta czterdzieści złotych) i dzieli się na:
1) 2.692.220 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji  zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1zł (słownie: jeden złoty),
2) 11.366.600 (jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt  sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej  1zł (słownie: jeden złoty),
3) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela  serii B o wartości nominalnej  1zł  (słownie: jeden złoty)  ,
4) 491.520 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej  1zł (słownie: jeden złoty) ,
5) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej  1zł (słownie: jeden złoty).

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi  16.900.340.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Przewiń do góry