28/12/2016

Raport bieżący nr 129/2016: Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego praw do akcji serii G Spółki

Zarząd Kruk S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 28 grudnia 2016 r. otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) uchwały nr 1384/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku na mocy której Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 30 grudnia 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1 000 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 1 złoty każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 30 grudnia 2016 r. rejestracji tych praw do akcji i oznaczenia ich kodem PLKRK0000499. Prawa do akcji serii G Emitenta będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą KRUK-PDA i oznaczeniem KRUA. Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Szczegółowa podstawa prawna: §34 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Przewiń do góry