22/12/2016

Raport bieżący nr 126/2016: Zawarcie umów objęcia akcji serii G

Zarząd Kruk S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 roku w związku z ofertą nie mniej niż 1 , ale nie więcej niż 1 000 000  akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł  każda akcja (Akcje Serii G) przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2016 roku w przedmiocie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł, ale nie wyższą niż 1 000 000,00 zł do kwoty nie niższej niż 17 744 217,00 zł, ale nie wyższej niż 18 744 216,00 zł poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii G, oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów (Oferta Prywatna); (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do Akcji Serii G oraz akcji nowej emisji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (treść tej uchwały została przekazana w raporcie bieżącym nr 113/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.) oraz w związku z uchwałą Zarządu nr 374/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przydziału akcji nowej emisji serii G Spółki, Spółka zawarła z inwestorami umowy objęcia 1 000 000 Akcji Serii G o łącznej wartości, rozumianej jako iloczyn liczby Akcji Serii G i ceny emisyjnej Akcji Serii G, w wysokości 215 000 000 zł. Spółka ponadto informuje, iż wymagane wkłady pieniężne na pokrycie akcji zostały wniesione w całości.
Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Kruk S.A. z siedzibą we Wrocławiu albo zachęcania, bezpośrednio lub
pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego


 

Przewiń do góry