19/12/2016

Raport bieżący nr 122/2016: Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AF1

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 115/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie przydziału obligacji emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje o zakończeniu oferty niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AF1 (Obligacje), emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program) objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2016 roku (Prospekt). Zapisy na oferowane 400 000 Obligacji prowadzono od 1 grudnia 2016 roku (włącznie) do 2 grudnia 2016 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 5 grudnia 2016 roku. Oferta nie była podzielona na transze.  W okresie subskrypcji 939 Inwestorów skutecznie złożyło 1031 zapisów na 1 254 381 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 68,11%, Spółka przydzieliła 400  000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 933 Inwestorów. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 40 000 000 zł. Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji w tym prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji, emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu. Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki. 
Szczegółowa podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry