12/02/2024

Raport bieżący nr 12/2024: Przydział obligacji emitowanych w ramach X Programu Emisji Obligacji oraz informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AO6EUR

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2024 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie emisji obligacji w ramach Dziesiątego Programu Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 12 lutego 2024 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii AO6EUR (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 lipca 2023 roku (Prospekt).
Zgodnie z Uchwałą emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 140.000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 euro oraz o łącznej wartości emisyjnej 14.000.000 euro. Zapisy na oferowane 140.000 Obligacji prowadzono od 5 lutego 2024 roku (włącznie) do 9 lutego 2024 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze.
W okresie subskrypcji 449 Inwestorów skutecznie złożyło 474 zapisy na 199.214 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 29,72%, Spółka przydzieliła 140.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 446 Inwestorów. Jednocześnie Spółka informuje o zakończeniu oferty Obligacji.
Obligacje były obejmowane w zamian za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej wynoszącej 100 euro każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 14.000.000 euro. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą jest EURIBOR® 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 4.00 p.p. w skali roku.
Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji, w tym Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu, informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.
Koszty związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].
 

Przewiń do góry