23/02/2016

Raport bieżący nr 12/2016: Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie podjęcia przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwały nr 90/16 w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii E spółki KRUK S.A. (Spółka, Emitent), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 23 lutego 2016 r. powziął informację o Komunikacie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowano, że zgodnie z ww. uchwałą w dniu 25 lutego 2016 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 117 398 akcji Spółki. Akcje, o których mowa powyżej zostały oznaczone kodem ISIN: PLKRK0000010. Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu rejestracji ww. akcji wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych S.A. nastąpi zapisanie akcji Emitenta na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, a tym samym (zgodnie z art. 452 § 1 w zw. z art. 451 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych) - podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję 117 398 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2011 r. Po zapisaniu akcji Emitenta na rachunkach papierów wartościowych inwestorów kapitał zakładowy Emitenta wyniesie 17 515 746 zł i dzielił się będzie na 17 515 746akcji, z których będzie przysługiwało prawo do 17 515 746 głosów na walnym zgromadzeniu KRUK S.A.

Po zapisaniu akcji Emitenta na rachunkach papierów wartościowych inwestorów struktura kapitału zakładowego będzie przedstawiała się następująco:

- 2 692 220 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 11 366 600 akcji na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 1 250 000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 491 520 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 1 100 000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 615 406 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

 

Przewiń do góry