10/04/2014

Raport bieżący nr 12/2014: Informacja o nakładach na wierzytelności nabyte przez Grupę Kapitałową KRUK w I kwartale 2014 roku

W nawiązaniu do polityki informacyjnej rozpoczętej i opisanej w raporcie bieżącym nr 39/2012 z dnia 10 października 2012 roku Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2014 roku podjął uchwałę w sprawie wartości nominalnej wierzytelności nabytych oraz nakładów poniesionych przez podmioty z Grupy Kapitałowej KRUK w okresie I kwartału 2014 roku. Wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę Kapitałową KRUK (Grupa) łącznie w Polsce i zagranicą w I kwartale 2014 roku wyniosła 269 mln zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę w tym okresie wyniosła 1,06 mld zł. Dla porównania wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę w I kwartale 2013 roku łącznie w Polsce i zagranicą wyniosła 50 mln zł przy wartości nominalnej 372 mln zł. 

Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy osiągniętych w I kwartale 2014 roku zaprezentowana zostanie w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2014 r., którego publikacja zaplanowana została na 15 maja 2014 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Przewiń do góry