28/02/2013

Raport bieżący nr 12/2013: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 15 ust. 4 pkt a) Statutu, Zarząd KRUK S.A. („Emitent”, "Spółka") zwołuje na dzień 27 marca 2013 roku na godz. 14:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Hotelu Westin przy Al. Jana Pawła II 21, sala Boardroom, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej.
6) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
7) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.
8) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu KRUK S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9) Zamknięcie obrad.

W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Przewiń do góry