19/05/2011

Raport bieżący nr 12/2011/K: Korekta raportu nr 12/2011 dotyczącego emisji niezabezpieczonych obligacji

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 12/2011 z dnia 16 maja 2011 roku dotyczącego Uchwały Zarządu KRUK S.A. w przedmiocie emisji niezabezpieczonych obligacji.  W związku z faktem, iż Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z publiczną ofertą obligacji  serii I1 oraz serii I2 przeprowadzanej w ramach programu emisji obligacji niezabezpieczonych  opublikowane dnia 18 maja 2011r. zawiera odmienną informację na temat wskaźnika zadłużenia finansowego netto, niż informacja zawarta w przedmiotowym raporcie bieżącym, poniżej publikujemy prawidłowy zapis.

Poprzedni zapis brzmiał:
 „Niezależnie od wielkości nominalnej zadłużenia, Zarząd zobowiązuje się, że do dnia wykupu Obligacji, wskaźnik zadłużenia finansowego netto liczony jako suma zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji pomniejszona o środki pieniężne do kapitałów własnych będzie utrzymywał się na poziomie nie wyższym niż 2,2”.

Powinno być:
„Niezależnie od wielkości nominalnej zadłużenia, Zarząd zobowiązuje się, że do dnia wykupu Obligacji będzie utrzymywać wskaźnik zadłużenia finansowego netto dla Grupy Kapitałowej KRUK S.A. liczony jako suma zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji pomniejszona o środki pieniężne do kapitałów własnych (Wskaźnik Zadłużenia) na poziomie nie wyższym niż 2,5.”

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Przewiń do góry