30/11/2016

Raport bieżący nr 114/2016: Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku hiszpańskim z podmiotem z Grupy Carrefour

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 109/2016 z 22 listopada 2016 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 listopada 2016 roku, zawarta została wiążąca umowa pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta – InvestCapital Malta Ltd. z siedzibą na Malcie, (InvestCapital, Nabywca), a podmiotem należącym do Grupy Carrefour w Hiszpanii – Servicios Financieros Carefour, E.F.C., S.A. z siedzibą w Madrycie (Umowa, Sprzedający).
Umowa przewiduje nabycie portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 183  mln EUR (wg. kursu średniego NBP z dnia 30 listopada 2016 roku 807 mln zł). 
W Umowie wskazano warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie własności wierzytelności objętych Umową na Nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty Ceny. Cena została zapłacona w dniu dzisiejszym. Zawarta Umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 

Przewiń do góry