25/11/2016

Raport bieżący nr: 110/2016 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 listopada 2016 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 102/2016 z dnia 31 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. (NWZ), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 25 listopada 2016 roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza, Prezesa Zarządu Spółki Pana Piotra Krupy (Akcjonariusz), projekt uchwały, będący wynikiem analizy uwag zgłoszonych przez akcjonariuszy, dotyczący sprawy wskazanej w punkcie 7 planowanego porządku obrad NWZ tj. „Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu obligacji emitowanych przez KRUK S.A.”. Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Przewiń do góry