27/03/2019

Raport bieżący nr 11/2019: Przydział niezabezpieczonych obligacji na okaziciela

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 27 marca 2019 roku powziął informację o uplasowaniu przez Dealera w imieniu Emitenta niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AE4 (Obligacje) i ich zaewidencjonowaniu w ewidencji depozytariusza. Zgodnie z powziętą informacją, Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji doszła do skutku i że zostało przydzielonych 115 000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 000 PLN oraz o łącznej wartości emisyjnej 115 mln PLN. Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 4,0 punkty procentowe.

Przewiń do góry