02/04/2014

Raport bieżący nr 11/2014: Informacja o wartości umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową KRUK a Grupą Santander

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 2 kwietnia 2014 roku jednostka zależna PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (FIZ PROKURA, Nabywca) zawarł umowę sprzedaży wierzytelności (Umowa) z podmiotem z Grupy Santander tj. Santander Consumer Bank S.A. (Bank), w wyniku czego łączna szacunkowa wartość umów zawartych przez Grupę Kapitałową KRUK z Grupą  Santander od dnia 25 czerwca 2013 roku, w której to dacie Emitent opublikował raport bieżący nr 45/2013, zawierający poprzednie podsumowanie wartości umów z Grupą Santander, do dnia publikacji niniejszego raportu, osiągnęła wartość 52 mln zł i tym samym przekroczyła wartość 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi kryterium do uznania łącznej wartości umów za znaczącą.

 

Największą pod względem wartości umową w tym okresie była wskazana powyżej Umowa zawarta pomiędzy FIZ PROKURA a Santander Consumer Bank S.A. 

 

Przedmiotem Umowy jest nabycie przez FIZ PROKURA od Banku portfela wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 333 mln zł za cenę nabycia wynoszącą 36 mln zł (Cena). Nabywca zapłaci na rzecz Banku Cenę dnia 11 kwietnia 2014 roku. Wierzytelności pieniężne objęte Umową wynikają z umów zawartych przez Bank z osobami zadłużonymi.

 

W Umowie wskazano warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie własności wierzytelności objętych Umową na Nabywcę nastąpi w dniu zawarcia Umowy, pod warunkiem uiszczenia przez Nabywcę całości Ceny.

 

W Umowie zastrzeżono następujące kary umowne:

a) karę w wysokości 25% Ceny w przypadku wadliwości oświadczeń złożonych przez Emitenta dotyczących wymaganych zgód korporacyjnych oraz administracyjnych,

b) karę w wysokości 50% Ceny w przypadku dalszego zbycia wierzytelności objętych umową w szczególności sprzedaży lub darowizny podmiotowi spoza Grupy Kapitałowej KRUK w ciągu 24 miesięcy od zawarcia niniejszej Umowy.

 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych stosowanych w tego typu umowach.

 

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych[…]

Przewiń do góry