21/03/2012

Raport bieżący nr 11/2012: Podpisanie aneksu oraz przekroczenie przez wartość umów zawieranych pomiędzy Grupą KRUK a Grupą Poczt

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20 marca 2012 roku podpisał aneks (Aneks) do Umowy o korzystanie z usług pocztowych opłaconych w formie opłaty z dołu (Umowa), zawartej w dniu 19 lutego 2006 roku ze spółką Poczta Polska S.A., na podstawie którego Umowa została przedłużona na czas nieokreślony. Dotychczas Umowa była aneksowana corocznie. W związku z przedłużeniem Umowy na czas nieokreślony Emitent oszacował wartość świadczeń wynikających z Umowy na okres 5 lat na kwotę 30 mln zł.

Przedmiotem Umowy jest:
- świadczenie przez Pocztę usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek według kategorii ekonomiczna lub priorytetowa oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy,
- świadczenie przez Pocztę usług dla przesyłek rejestrowych,
- świadczenie przez Pocztę usługi przesyłka aglomeracyjna w obrocie krajowym,
- świadczenie przez Pocztę usługi Poczta Firmowa.

Umowa nie przewiduje kar umownych.

W wyniku podpisania Aneksu łączna wartość umów zawartych przez Grupę Kapitałową KRUK z Grupą Kapitałową Poczta Polska S.A. w okresie od daty dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym (5 maja 2011 r.) do dnia publikacji niniejszego raportu osiągnęła wartość 35,3 mln zł netto, co przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych  (kryterium do uznania umów za znaczące). Największą pod względem wartości umową  jest Umowa przedstawiona w niniejszym raporcie.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 

Przewiń do góry