13/05/2011

Raport bieżący nr 11/2011: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 12 maja 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 14 ust. 2 pkt 18 Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie do:

- przeprowadzenia badania  rocznego sprawozdania finansowego KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 r. oraz przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 r.

- przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego KRUK S.A. za półrocze kończące się 30.06.2011 r. oraz przeprowadzenia przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK S.A. za  półrocze kończące się 30.06.2011 r.

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. mieści się w Warszawie pod adresem:  ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.  KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546.

KRUK S.A. korzystał z usług KPMG Audyt Sp. z o.o., tj. komplementariusza KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w zakresie usług audytorskich.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy z KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wymienionych w niniejszym raporcie czynności.

Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta przez Zarząd Spółki na czas niezbędny do wykonania przez biegłego rewidenta powierzonych mu czynności.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przewiń do góry