07/11/2016

Raport bieżący nr 106/2016: Zawarcie umowy dotyczącej nabycia udziałów w spółce Credit Base International S.r.l.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Kupujący) informuje, iż w dniu 7 listopada 2016 roku  zawarł z udziałowcami Credit Base International S.r.l. z siedzibą w La Spezia, Włochy  (CBI) umowę nabycia 100% udziałów (Udziały), (Umowa) w CBI. Informację o przyjęciu oferty nabycia udziałów Emitent przekazał raportem bieżącym nr 101/2016 z dnia 28 października 2016 roku.
Przedmiotem Umowy jest nabycie 100%, wolnych od wszelkich obciążeń, nieograniczonych i wolnych od praw osób trzecich, udziałów w spółce CBI. Spółka CBI prowadzi działalność w zakresie obsługi wierzytelności nabytych na własny rachunek oraz na zlecenie na terenie Włoch. Skonsolidowane przychody CBI w 2015 roku wyniosły 2,2 mln EUR (wg kursu średniego NBP z dnia 7 listopada 2016 roku 9,5 mln zł).
Ponadto na podstawie Umowy, Emitent nabędzie 100 % kapitału zakładowego w spółce zależnej CBI tj. Elleffe Capital S.r.l. z siedzibą w La Spezia, Włochy (EC), której działalność obejmuje inwestowanie w wierzytelności lub aktywa związane z wierzytelnościami. 
W Umowie wskazano warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie własności Udziałów objętych Umową na Kupujący nastąpi pod warunkiem zapłaty Ceny. Cena została zapłacona w dniu dzisiejszym. 

Przewiń do góry