31/10/2016

Raport bieżący nr 103/2016: Proponowana zmiana Statutu KRUK S.A.

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd KRUK S.A. (Spółka) przekazuje proponowaną zmianę Statutu Spółki, której dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 listopada 2016 roku.
Proponowana zmiana polega na tym, że dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 o treści:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 744 216 (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście szesnaście) złotych i podzielony jest na 17.744.216 (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście szesnaście) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, w tym:
(a)    2 692 220 (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
(b)    11 366 600 (słownie: jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii AA,
(c)    1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
(d)    491520 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
(e)    1 100000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
(f)    843 876 (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E.
zastępuje się następującym:     
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 17 744 217,00 (siedemnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemnaście) złotych, ale nie więcej niż 18 744 216,00 (osiemnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście szesnaście) złotych i podzielony jest na nie mniej niż  17 744 217 (siedemnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemnaście) akcji, ale nie więcej niż 18 744 216 (osiemnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście szesnaście) akcji o wartości nominalnej 1  (jeden) złotych każda, w tym:
(a)    2 692 220 (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
(b)    11 366 600 (słownie: jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii AA,
(c)    1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
(d)    491 520 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
(e)    1 100 000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
(f)    843 876 (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
(g)    nie mniej niż 1 (słownie: jedna), ale nie więcej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G.”
Jednocześnie Spółka informuje, iż tekst jednolity Statutu uwzględniający proponowaną powyżej zmianę zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą.

Przewiń do góry