31/10/2016

Raport bieżący nr 102/2016: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 [1]  i art. 402 [2]  Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 4 lit. a  Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 roku, o godz. 11.30, w Warszawie, w Hotelu Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45, w Sali Toronto z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1 (jeden) złoty, ale nie większą niż 1 000 000,00 zł poprzez emisję nowych akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii G oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów; (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii G oraz akcji nowej emisji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu obligacji emitowanych przez KRUK S.A.
  8. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry