21/04/2020

Raport bieżący nr 10/2020: Ustalenie Siódmego Programu Emisji Obligacji Publicznych

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2020 r. roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia VII Programu Emisji Obligacji (Program) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach którego Spółka może emitować obligacje publiczne (Obligacje). Obligacje nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane. W związku z realizacją Programu Emitent sporządził prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt Emisyjny). Prospekt Emisyjny wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie zostanie przesłany do Komisji Nadzoru Finansowego. Emisje poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach Programu będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Poszczególne emisje Obligacji mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji w szczególności w zakresie zasad ustalania oprocentowania i jego wysokości, przy czym szczegółowe warunki emisji każdej serii Obligacji zawarte będą w Prospekcie Emisyjnym i ostatecznych warunkach poszczególnych emisji Obligacji. Środki pieniężne pozyskane w ramach Programu przeznaczone zostaną na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku. 

Przewiń do góry