25/03/2019

Raport bieżący nr 10/2019: Prywatna emisja niezabezpieczonych obligacji

Zarząd KRUK S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 25 marca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii AE4 (Obligacje). Spółka postanawia wyemitować zgodnie z uchwałą nie więcej niż 115 000 Obligacji o wartości nominalnej 1 000 PLN każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty przydziału Obligacji. Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane, a oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 miesiące. Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 30 czerwca 2019 roku. Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe nie mające formy dokumentu. Intencją Emitenta jest rejestracja Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.

Przewiń do góry