09/01/2015

Raport bieżący nr 1/2015: Informacja o nakładach na wierzytelności nabyte przez Grupę Kapitałową KRUK w IV kwartale 2014 roku

W nawiązaniu do polityki informacyjnej rozpoczętej i opisanej w raporcie bieżącym nr 39/2012 z dnia 10 października 2012 roku Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 9 stycznia 2015 roku podjął uchwałę w sprawie wartości nominalnej wierzytelności nabytych oraz nakładów poniesionych przez podmioty z Grupy Kapitałowej KRUK w okresie IV kwartału 2014 roku. Wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę Kapitałową KRUK (Grupa) łącznie w Polsce i zagranicą      w IV kwartale 2014 roku wyniosła 215,4 mln zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę w tym okresie wyniosła 1,58 mld zł. Dla porównania wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę w IV kwartale 2013 roku łącznie w Polsce i zagranicą wyniosła 82,2 mln zł przy wartości nominalnej 1,00 mld zł.

Nakłady inwestycyjne na wierzytelności nabyte przez Grupę w całym 2014 roku wyniosły łącznie 570 mln zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę w tym okresie wyniosła 3,78 mld zł. Dla porównania wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę w całym 2013 roku łącznie w Polsce i zagranicą wyniosła 367,2 mln zł przy wartości nominalnej 3,79 mld zł.

Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy osiągniętych w  roku obrotowym 2014 zaprezentowana zostanie w stosownym raporcie okresowym, którego termin przekazania zostanie opublikowany zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] do końca pierwszego miesiąca roku obrotowego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2015 r. tj. do dnia 31 stycznia 2015 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

 

Przewiń do góry