10/01/2013

Raport bieżący nr 1/2013: Informacja o nakładach na wierzytelności nabyte przez Grupę Kapitałową KRUK w IV kwartale 2012 roku

W nawiązaniu do polityki informacyjnej rozpoczętej i opisanej w raporcie bieżącym nr 39/2012 z dnia 10 października 2012 roku Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 10 stycznia 2013 roku podjął uchwałę w przedmiocie wartości nominalnych wierzytelności nabytych oraz nakładów w okresie IV kwartału 2012 roku. Wskazana w ww. uchwale wartość nominalna wierzytelności  nabytych przez Grupę Kapitałową KRUK (Grupa) wyniosła łącznie w Polsce i zagranicą 1 075 mln zł. Wartość nakładów inwestycyjnych na wierzytelności nabyte przez Grupę w IV kwartale 2012 roku łącznie w Polsce i zagranicą wyniosła 120 mln zł.
Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy osiągniętych w IV kwartale roku obrotowego 2012 zaprezentowana zostanie w stosownym raporcie okresowym, którego termin przekazania zostanie opublikowany zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] do końca pierwszego miesiąca roku obrotowego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2013 r. tj. do dnia 31 stycznia 2013 r.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

 

Przewiń do góry