14/06/2011

Raport 23/2011: Nabycie niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii M przez jednostkę zależną od KRUK S.A.

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2011 roku powziął informację, iż zgodnie z potwierdzeniem przydziału niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii M z dnia 14 czerwca 2011 roku,  jednostka zależna Emitenta o nazwie SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu objęła w drodze przydziału, w dniu 13 czerwca 2011 roku niepubliczne imienne certyfikaty inwestycyjne serii M PROKURA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (PROKURA NSFIZ). PROKURA NSFIZ wyemitował niepubliczne imienne certyfikaty inwestycyjne serii M  („CI”) o wartości 6,99 zł (słownie: sześć złotych 99/100) każdy w ilości 14.277.539 (słownie: czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) o łącznej wartości 99 799 997,61 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem  złotych  61/100).  Niepubliczne imienne certyfikaty inwestycyjne serii M zostały objęte w 100% przez SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu za kwotę 99 799 997,61 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 61/100). Wartość ewidencyjna nabytych CI w księgach rachunkowych SECAPITAL  S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu  wynosi łącznie 99 799 997,61 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem  złotych  61/100).
Nabycie CI zostało sfinansowane ze środków pochodzących z podwyższenia kapitału zakładowego jednostki zależnej Emitenta SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu w wysokości, 93 636 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych), o którym to podwyższeniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2011 z dnia 09.06.2011 roku oraz ze środków przekazanych na kapitał zapasowy jednostki zależnej Emitenta SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu w wysokości  6 163 997,61 zł (słownie: sześć  milionów sto sześćdziesiąt trzy  tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 61/100).
Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Środki uzyskane z emisji CI będą przeznaczone na zakup pakietów wierzytelności.
Emitent posiada 100% udziałów w spółce zależnej o nazwie SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. SECAPITAL S.à.r.l. posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu.
Jedyne powiązania osobowe  Emitenta i jednostki od niego zależnej polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Członkami Zarządu Spółki SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu.
Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość nabytych certyfikatów, która przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Przewiń do góry