DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

W związku z przyjęciem przez Radę Giełdy Uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN 2021), Zarząd Spółki, Uchwałą nr 142/2021 z dnia 26 lipca 2021 roku, przyjął oświadczenie w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w KRUK S.A.

Deklarację o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego wyrażonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 złożyła także Rada Nadzorcza Spółki w uchwale nr 41/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku oraz Walne Zgromadzenie uchwałą nr 7/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku.

Zgodnie z zasadą „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" wyrażoną w rozdziale 1 punkcie 1.1. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami, KRUK S.A. informuje,  że stosownie do § 14 ust. 2 pkt 17 Statutu KRUK S.A. i § 51 ust. 2 pkt 17 Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. oraz polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, wybór biegłego rewidenta do zbadania corocznych sprawozdań finansowych Spółki, o których mowa w art. 395 Kodeksu spółek handlowych, należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

Do 25 lipca 2021 roku  Spółka i jej organy przestrzegały zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016" (DPSN 2016), przyjętych przez Radę Giełdy Uchwałą nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku.

Do 31 grudnia 2015 roku Zarządu KRUK S.A. Spółka i jej organy.  przestrzegały zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW (DPSN 2012)" (tekst jednolity: Załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku).

Przewiń do góry