27/02/2024

Zysk netto Grupy KRUK za 2023 rok przekroczył 1 mld zł

Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym opublikował wyniki po 4 kwartałach 2023 roku. Zarówno zysk netto Grupy za cały 2023 rok w wysokości 1 013 mln zł (+26% r/r), jak i EBITDA gotówkowa w wysokości 2 104 mln (+16% r/r) zł były najwyższe w historii wyników rocznych Grupy. Zysk netto za 4 kwartał 2023 wyniósł 255 mln zł (+100% r/r), a EBITDA gotówkowa w tym okresie wyniosła 484 mln zł (+9% r/r). Spłaty z portfeli nabytych w całym 2023 roku wyniosły 3 062 mln zł ( o 17% więcej r/r), a inwestycje w nowe portfele wierzytelności były na poziomie 2 972 mln zł ( 29% więcej r/r).

- Rok 2023  to rok sukcesów i celebracji 25lecia istnienia KRUKa – dla mnie minione ćwierć wieku to okres intensywnej pracy, konsekwentnego organicznego wzrostu, ciągłego doskonalenia, a w ostatnich latach również transformacji cyfrowej i Lean. Cieszy mnie niezmiernie, że w efekcie wypracowaliśmy, po raz pierwszy w historii, ponad 1 mld zł zysku netto. Dzięki wysokim spłatom powyżej 3 mld zł, EBITDA gotówkowa wyniosła 2,1 mld zł. Większość, bo aż 74% inwestycji oraz 56% spłat pochodziło z rynków zagranicznych – pokazuje to międzynarodową skalę prowadzonej przez nas działalności. W ubiegłym roku szczególnie silnie rozwinęliśmy KRUKa na rynku włoskim i hiszpańskim - komentuje Piotr Krupa, CEO i prezes KRUK S.A.

Aktywa Grupy na koniec 2023 rok wyniosły 9,9 mld zł, co oznacza wzrost o 29% rok do roku. Wartość bilansowa inwestycji w pakiety wierzytelności wyniosła 8,7 mld zł i stanowiła 87% wartości aktywów Grupy. Kapitał własny wzrósł w stosunku do końca 2022 roku o 17% i wyniósł na koniec 2023 roku 3,8 mld zł. Zadłużenie finansowe netto Grupy wyniosło na koniec 2023 roku 5,1 mld zł wobec 3,7 mld zł w 2022 roku. Wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej na koniec 2023 wyniósł 2,4 wobec 2,1 na koniec 2022 roku.

- Te rekordowe wyniki ilustrują dobre biznesowe fundamenty i silną pozycję rynkową KRUKa. Korzystaliśmy ze sprzyjającej nam koniunktury na rynku wierzytelności i zainwestowaliśmy w ubiegłym roku prawie 3 mld zł. W ostatnich trzech latach nabyliśmy portfele o łącznym nakładzie 7 mld zł, czym praktycznie podwoiliśmy inwestycje KRUKa od pierwszego zakupu w 2003 roku do 2020 roku, osiągając narastająco do końca 2023 roku 14,7 mld zł inwestycji o wartości nominalnej 118 mld zł.  Jednocześnie łączne spłaty w ostatnich 20 latach wyniosły 18,5 mld zł.  To właśnie dzięki wypracowywanej  gotówce, dostępowi do kredytów bankowych i emisjom obligacji zarówno w Polsce jak i zagranicą, mogliśmy realizować nasze śmiałe plany rozwojowe w ostatnim czasie. To jednocześnie spowodowało wzrost wskaźnika długu netto do EBITDA gotówkowej na koniec 2023 do poziomu 2,4. Choć wskaźnik wraz z kolejnymi inwestycjami może jeszcze rosnąc, to nadal chcemy utrzymywać go istotnie poniżej naszych kowenantów. - powiedział Piotr Krupa, CEO i prezes KRUK S.A.

Grupa KRUK utrzymała wysoki odsetek kobiet na wyższych stanowiskach menadżerskich – 58% tychże zajmowanych jest przez kobiety ( 62% w 2022 roku), niski wskaźnik rotacji pracowników na poziomie 11,1% ( 13,4% w 2022 roku) oraz kontynuowała działania związane z edukacją finansową, m.in. poprzez organizację Dnia bez Długu czy liczne publikacje w mediach.  Planując rozwój w kolejnych latach KRUK podpisał w grudniu 2023 umowę nabycia we Francji portfela forward flow o wartości nominalnej do 120 mln EUR.

- Tak dobre wyniki nie byłyby możliwe bez świetnego zespołu 3,4 tys. pracowników KRUKa; to dzięki zaangażowanej i wspierającej się organizacji zawsze myślimy o tym, co możemy zrobić lepiej, jak rozwijać się w naszej głównej linii biznesowej - wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych, wyciągając wnioski z przeszłości. Między innymi idąc tą drogę zdecydowaliśmy się pod koniec 2023 na podpisanie pierwszej umowy na zakup portfeli wierzytelności we Francji – na początek chcemy obserwować i uczyć się, a dopiero potwierdzając potencjał tego rynku podejmować decyzje o dalszych krokach rozwojowych. KRUK, podobnie jak ja, skupia się na długoterminowych celach. Inwestujemy i doskonalimy się operacyjnie z myślą o kolejnych latach, a nawet dziesięcioleciach – tak pracują nasze aktywa. Przykładem mogą być tu inwestycje z początku działalności KRUKa, które po 20latach ciągle generują gotówkę. Intensywne zakupy ostatnich lat przełożą się na wyniki w kolejnych latach. – mówi Piotr Krupa – Z punktu widzenia inwestorów, od naszego debiutu na giełdzie stopa zwrotu z akcji KRUK S.A. wyniosła ponad 1,1 tys. %. Dodatkowo KRUK regularne wypłaca dywidendę, która łącznie wyniosła już 1,1 mld zł. Jesteśmy długodystansowcami, zarówno z perspektywy minionych 25 lat, w tym 12 lat na GPW w Warszawie, jak i patrząc na kolejne 25 lat przed nami.

Pełny niezaudytowany raport dostępny tutaj

Dane zaudytowane przedstawione zostaną w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej KRUK za 2023 rok, którego publikacja została przewidziana na 27 marca 2024 roku.

 

Przewiń do góry