29/10/2020

Szacunkowy zysk netto KRUKa za trzeci kwartał 2020 wynosi 54 mln zł, a wstępna EBITDA gotówkowa za trzy kwartały 2020 roku 915 mln zł

29 października 2020 roku Zarząd KRUK S.A. przekazał do publicznej wiadomości informacje, że wstępny szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy KRUK za 3 kwartał 2020 roku wynosi 54 mln zł. Narastająco, za okres od 1 stycznia do 30 września 2020, wstępny szacunkowy wynik netto wynosi 34 mln zł. Jednocześnie wstępna szacunkowa wartość EBITDA gotówkowej Grupy KRUK za 3 kwartał 2020 roku wynosi 324 mln zł, a za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 wynosi 915 mln zł. Wpływ na szacunkowy wynik miała podjęta przez Zarząd KRUK S.A. w dniu 29 października uchwała w przedmiocie zmiany planów wypłat dochodów ze spółek zależnych, której skutkiem jest zawiązanie rezerwy na odroczony podatek dochodowy w kwocie 58 mln zł. Rezerwa wynika z zakładanych w kolejnych 36 miesiącach wypłat dochodów ze spółek zależnych do KRUK S.A.. Wypłaty dochodów zostały założone na podstawie przewidywanych przepływów gotówkowych wewnątrz Grupy KRUK. Rezerwa stanowi główny element odroczonego podatku dochodowego Grupy KRUK w 3 kwartale 2020 roku, którego szacowana wartość wyniesie łącznie 60 mln zł.  Przyjęcie założeń wypłaty większej części środków ze spółek inwestycyjnych do KRUK S.A. jest w perspektywie długoterminowej bardziej opłacalne dla Grupy, choć obciąża wynik w krótkim terminie. Szacunek wyniku netto może ulec zmianie. Ostateczne wyniki za 3 kwartał 2020 rok Grupa KRUK poda 5 listopada 2020 roku. 

- Patrząc długoterminowo podjęliśmy decyzję o zwiększeniu wypłat dochodów ze spółek zależnych, której skutkiem jest zawiązanie rezerwy na podatek odroczony w kwocie 58 mln zł. W krótkim terminie wpłynęła ona negatywnie na szacowany wynik 3 kwartału, ale w perspektywie długoterminowej jest to bardziej opłacalne dla Grupy. Główna składowa podatku odroczonego jest rezultatem przyjęcia przez nas założeń, że w kolejnych 36 miesiącach będziemy wypłacać dochody ze spółek inwestycyjnych Grupy do KRUK S.A. – komentuje Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. Szacowany wpływ tego rozwiązania na skonsolidowany wynik netto Grupy KRUK jest istotny. Uwzględniając szacowaną wartość odroczonego podatku dochodowego w 3 kwartale w kwocie 60 mln zł, wstępny szacunek skonsolidowanego wyniku netto za 3 kwartał wynosi 54 mln złotych, a EBITDA gotówkowa 324 mln zł. W mojej ocenie jest to dobry rezultat, w kontekście pandemii. Dodatkowo wszystko wskazuje na to, że wypracowaliśmy rekordową EBITDA gotówkową za trzy kwartały tego roku, która jest aż o 8% większa od tej po trzech kwartałach roku ubiegłego. Jestem spokojny o sytuację finansową i płynność Grupy, a jednocześnie chcemy jak najlepiej przygotować się do kolejnych okresów, aby aktywnie móc inwestować w portfele, przy wzroście podaży wierzytelności na rynkach – kończy Piotr Krupa.

 

Przewiń do góry