12/03/2014

Rekordowe spłaty z portfeli wierzytelności Grupy KRUK

Grupa KRUK – lider rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, (GPW Ticker: KRU), po raz kolejny osiągnął bardzo dobre wyniki, co pokazują opublikowane właśnie skonsolidowane wyniki finansowe za 2013 rok:

  • 538 mln zł spłat z portfeli wierzytelności nabytych - rekordowy wynik w historii Grupy – w tym aż 155 mln zł w czwartym kwartale
  • 405,6 mln zł przychodów ze sprzedaży - wzrost o 18% w porównaniu do 2012 roku
  • 97,8 mln zł zysku netto – wzrost o 20% rok do roku
  • 367 mln zł inwestycji w portfele wierzytelności - wzrost o 19% w porównaniu do 2012 roku
  • Zakup 65 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej prawie 3,8 mld zł
  • Prawie 22% udział w rynku zakupów w krajach, w których Grupa prowadzi działalność
  • 1 054 mln zł wartości godziwej nabytych portfeli wierzytelności w porównaniu do 873 mln zł na koniec 2012 roku
  • Wysoka rentowność kapitału własnego (ROE) na poziomie 24%
  • 2,7 mln spraw o wartości nominalnej prawie 18 mld zł nabytych od początku działalności

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy KRUK

dane w mln zł

2013

2012

zmiana

Przychody

405,6

343,0

18,3%

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

152,9

136,7

11,9%

EBITDA gotówkowa*

344,3

292,3

17,8%

zysk netto

97,8

81,2

20%

*EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych - przychody z windykacji pakietów własnych

 

Komentarz do wyników

- Ubiegły rok był rekordowy pod względem osiągniętych wyników finansowych. Warto podkreślić, że z roku na rok nasze wyniki finansowe rosną. Od 2008 roku przychody Grupy wzrosły o 291% (średnio 31% rocznie), a zysk netto o 486% (średnio 42% rocznie). W tym samym czasie zysk na działalności operacyjnej wzrósł o 517%, a zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację o 493%. Równie ważne, jak wzrost wyników finansowych i rentowności, jest dla nas osiąganie ponadprzeciętnej efektywności kapitału własnego. Dlatego wypracowanie w 2013 roku rentowności kapitałów własnych na poziomie 24%, mierzonego wskaźnikiem ROE, uważam za duży sukces mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Do osiągnięcia bardzo dobrych wyników finansowych przyczyniły się inwestycje w portfele wierzytelności w latach 2011-2013. W tym okresie na ich zakup Grupa KRUK przeznaczyła ponad 1,2 mld zł. W 2013 roku inwestycje w portfele wyniosły 367 mln zł, czyli o 19% więcej od nakładów inwestycyjnych w 2012 roku. Wartość nominalna wszystkich portfeli własnych na koniec 2013 roku wynosiła 17,9 mld zł. To o 21% więcej niż na koniec 2012 roku. Warto zauważyć, że wszystkie poczynione inwestycje będą podstawą budowy wyników finansowych i przepływów pieniężnych w kolejnych latach.

Obsługa wierzytelności zleconych

Działalność inkaso wygenerowała 18,7 mln zł marży w 2013 roku, o 51% więcej niż w 2012 r. Wartość nominalna spraw przyjętych do obsługi na koniec ubiegłego roku wynosiła 3,1 mld zł. Na wzrost marży inkaso w tym okresie duży wpływ miało zakończenie w pierwszym kwartale procesu dochodzenia dużej wierzytelności korporacyjnej, ale również pozytywne wyniki segmentu konsumenckiego w całym 2013 roku.

Pozycja rynkowa

W 2013 roku Grupa KRUK utrzymała silną pozycję na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Według opublikowanego przez Gazetę Giełdy Parkiet rankingu, w 2013 roku Grupa KRUK na rynku polskim nabyła lub przyjęła do obsługi wierzytelności na zlecenie o nominalnej wartości 5,1 mld zł i pod tym względem zajęła pierwsze miejsce wśród polskich firm zarządzających wierzytelnościami, które wzięły udział w ankiecie.

Według szacunków własnych, Grupa KRUK jest także liderem rynku inkaso w Polsce z 28% udziałem. W 2013 roku w tym obszarze Grupa współpracowała z 9 z 10 największych banków w Polsce.

Na trzech rynkach zagranicznych – w Rumunii, Czechach i na Słowacji, Grupa KRUK zainwestowała w ubiegłym roku łącznie 161 mln zł w nowe portfele wierzytelności. Dla porównania, w całym 2012 roku było to 85 mln zł. Oznacza to wzrost wartości inwestycji na rynkach zagranicznych o prawie 89%.

- Duży wzrost inwestycji zanotowaliśmy w Rumunii. Nasze nakłady na portfele wierzytelności w tym kraju w 2013 roku wyniosły prawie 133 mln zł i były o 128% wyższe niż w 2012 roku. Poniesione nakłady pozwoliły na uzyskanie 49% udziału w rynku zakupów wierzytelności i umocnienie wiodącej pozycji na rynku zarządzania wierzytelnościami w Rumuniidodaje Piotr Krupa.

Wpłaty

Konsekwentnie realizowana przez Grupę KRUK strategia oparta na ugodach z osobami zadłużonymi jest istotnym czynnikiem stabilizującym strumień wpłat od osób zadłużonych i przewagą konkurencyjną nad innymi podmiotami z branży. W 2013 roku wpłaty od osób zadłużonych wyniosły ponad 537 mln zł i były wyższe o 19% w porównaniu do wpłat w 2012 roku. Pozytywne efekty strategii prougodowej potwierdza także struktura spłat.  Ponad 62% spłat w 2013 roku opartych było o strategię ugodową.

Działalność biura informacji gospodarczej ERIF oraz NOVUM Finance

Należący do Grupy KRUK ERIF BIG S.A.jest jednym z czterech działających w Polsce biur informacji gospodarczej. Według stanu na dzień 2 stycznia 2014 roku, baza systemu ERIF posiadała 1,78 mln rekordów o wartości nominalnej wierzytelności 9,8 mld zł, odnotowując odpowiednio 32% i 40% wzrost w porównaniu do stanu sprzed roku. Przychody wygenerowane w obszarze usług informacyjnych Rejestru wyniosły w 2013 roku 6,8 mln zł i były o 39% wyższe rok do roku.

W celu dywersyfikacji źródeł przychodów, Grupa KRUK w 2013 roku rozwijała także usługę udzielania krótkoterminowych pożyczek gotówkowych byłym osobom zadłużonym, które terminowo wywiązały się ze swoich zobowiązań wobec Grupy KRUK. W całym roku 2013 Grupa KRUK udzieliła ponad 10 tys. pożyczek gotówkowych oferowanych przez spółkę Novum Finance. Ich wartość osiągnęła 17,5 mln zł. W całym ubiegłym roku przychód osiągnięty w ramach projektu Novum wyniósł 4,7 mln zł.

Przewiń do góry