22/05/2020

Pomimo mocnej EBITDA gotówkowej COVID-19 przekłada się na szacowaną stratę finansową Grupy KRUK za 1 kwartał 2020 roku

KRUK pomimo rekordowych spłat w I kwartale 2020 roku oraz szacowanej rekordowej EBITDA gotówkowej*, ale zgodnie z wymogami księgowymi (MSSF 9), uwzględnił oczekiwany wpływ pandemii COVID-19 przy szacowaniu wstępnych wyników za I kwartał i dokonał weryfikacji spodziewanych, przyszłych wpłat. W konsekwencji Grupa zaewidencjonowała negatywną aktualizację wyceny portfeli w wysokości -125 mln zł, co przełożyło się na wstępnie szacowaną, skonsolidowaną stratę netto Grupy w wysokości 62 mln zł za 1 kwartał 2020 roku. Szacowana wstępna EBITDA gotówkowa Grupy KRUK za 1 kwartał 2020 roku wyniosła 326 mln zł i była o 15% większa w stosunku do roku poprzedniego.

- Mimo bardzo dobrze rozpoczętego roku, szczególnie w Polsce, Rumunii, a także we Włoszech, pandemia COVID-19 i konsekwencje z niej wynikające spowodowały, że już w marcu tego roku zauważyliśmy odchylenia od zakładanych celów operacyjnych na rynku włoskim i hiszpańskim, a potem również w Polsce i Rumunii – komentuje Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. – Dlatego też po analizie spłat, jakie mieliśmy w marcu, a potem w kolejnych tygodniach, zdecydowaliśmy się obniżyć prognozę spodziewanych wpłat. Sprawnie przeszliśmy na pracę zdalną, ale nasi doradcy terenowi nie mogli kontaktować się bezpośrednio z klientami. Niektóre z kanałów płatniczych, jak poczta czy pośrednicy  płatniczy były również mniej dostępne dla klientów. Także sądy i komornicy ograniczyli swoją działalność na poszczególnych rynkach. W szacunkach I kwartału 2020 roku uwzględniliśmy najlepszą wiedzę, jaką posiadamy na moment ich sporządzenia. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 oraz jej skutkami wciąż jednak jest obarczona dużą niepewnością.  – dodaje Piotr Krupa.

Sytuacja finansowa Grupy na koniec I kwartału 2020 roku oraz na dzień publikacji tego raportu jest stabilna. Grupa KRUK ma wysokie kapitały własne (2,0 mld zł na 31 grudnia 2019 roku) i niski poziom zadłużenia (2,3 x dług netto/EBITDA gotówkowa). Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na 31 marca 2020 roku wyniosły w Grupie KRUK 236 mln zł. Wartość dostępnych i niewykorzystanych linii kredytowych na koniec 31 marca 2020 roku wyniosła 712 mln zł i wzrosła o 156 mln zł w porównaniu do 31 grudnia 2019 roku.

- Mamy stabilną sytuację finansową i dobrą sytuację płynnościową. Szacowana EBITDA gotówkowa za 1 kwartał tego roku jest aż o 15% większa od tej z 1 kwartału roku ubiegłego. Jeśli wynik się potwierdzi w przyszłym tygodniu, będzie to rekord wyniku gotówkowego w historii KRUKa. Jednocześnie analizujemy różne scenariusze rozwoju sytuacji, aby być gotowi też na te gorsze warianty. Niezwłocznie po zaobserwowaniu negatywnych trendów wpłat, uwzględniliśmy ten problem w wycenie naszych aktywów. Pracujemy nad tym, aby przygotować się do pełnej aktywności inwestycyjnej i operacyjnej, gdy nadejdzie odpowiedni moment zarówno na rynku nabywania wierzytelności, jak i ich serwisowania na rzecz innych podmiotów, np. banków  – zakończył Piotr Krupa.

Spółka informuje, że ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie Grupy KRUK za I kwartał 2020 roku, którego publikacja została zaplanowana na 28 maja 2020 roku.

* EBITDA gotówkowa = EBITDA – przychody z portfeli nabytych + spłaty z portfeli nabytych

Przewiń do góry