05/12/2022

KRUK zwiększa swoje inwestycje w Hiszpanii i ponownie wychodzi z emisją obligacji prospektowych

W dniu 2 grudnia 2022 KRUK poinformował o wygranej w przetargu na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych w Hiszpanii od Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. - BBVA. Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi ok 663 mln EUR (3,1 mld zł wg kursu średniego NBP z dnia 2 grudnia 2022 roku).

- Tradycyjnie już 4 kwartał to czas intensywnej pracy, szczególnie w obszarze inwestycji. Na rynku hiszpańskim działamy sprawnie i podobnie jak w całej Grupie, jesteśmy co raz bardziej efektywni. Jako międzynarodowa organizacja inwestujemy w portfele wierzytelności w wielu krajach, a przy rosnącym znaczeniu dla nas rynków zachodnich nie powinna dziwić rosnąca ich rola w Grupie KRUK  - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. – Dzięki nowoczesnym technologiom, rozbudowanej analityce i postępującej transformacji cyfrowej KRUKa, jesteśmy bardziej konkurencyjni, szczególnie w naszym podstawowym biznesie jakim jest zarządzanie wierzytelnościami detalicznymi niezabezpieczonymi.   

KRUK w dniu 5 grudnia 2022 podał do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AN2. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej w ramach IX Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 100 złotych, a łączna wartość nominalna całej serii  wyniesie 10 mln złotych. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie oraz Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o,o. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- W listopadowej emisji 25 mln zł obligacji, z uwagi na duże zainteresowanie inwestorów, zmuszeni byliśmy do 46% redukcji. Dlatego wychodząc niejako naprzeciw dużemu zainteresowaniu naszymi papierami dłużnymi, zdecydowaliśmy się na kolejną, mniejszą emisję obligacji. Inwestorzy będą mogli zapisać się na 10 mln zł obligacji serii AN2 pomiędzy 7 a 19 grudnia 2022. Warunki tej serii są niemal takie same jak serii AN1 przeprowadzonej w listopadzie - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A..

Oferta obligacji serii AN2 zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt IX Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 23 sierpnia 2022 roku. Na jego podstawie KRUK ma możliwość emisji obligacji do sierpnia 2023 roku. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł, a emisja serii AN2 jest drugą przeprowadzaną w ramach tego limitu. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AN2 zostały opublikowane na stronie internetowej spółki https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/obligacje/emisje-obligacji oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

 

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji Serii AN2 są Prospekt Emisyjny Podstawowy IX Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 25 sierpnia 2022 roku, Suplementy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AN2 opublikowane dnia 5 grudnia 2022 roku i dostępne na stronie internetowej Emitenta: www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl. Zapisy na Obligacje serii AN2 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Przewiń do góry