25/05/2023

KRUK wychodzi z kolejną ofertą obligacji w Polsce, planuje nowy program i zapowiada wypłatę dywidendy

KRUK w dniu 25 maja 2023 roku podał do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AN4. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej w ramach IX Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 100 złotych, a łączna wartość nominalna całej serii  wyniesie 50 mln złotych. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski S.A., Dom Maklerski BOŚ S.A.,   Noble Securities S.A., Ipopema Securities S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao oraz Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o,o. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Postawiliśmy kolejny milowy krok w historii KRUKa, emitując 150 mln euro obligacje na rynku nordyckim. Nie rezygnujemy jednak z rodzimego rynku i dziś wychodzimy, z czwartą z kolei w ramach IX Programu Emisji Obligacji, ofertą polskich obligacji kierowaną do inwestorów indywidualnych. Podobnie jak w lutowej emisji inwestorzy będą mogli zapisać się na 50 mln zł obligacji o zmiennym oprocentowaniu opartym na zmiennej stawce WIBOR 3M i stałej marży  na poziomie  4%.  Zapisy na oferowane papiery zaczną się 29 maja, potrwają  do 12 czerwca włącznie i będą przeprowadzone w najszerszym dotąd składzie konsorcjum dystrybucyjnego - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A..

Oferta obligacji serii AN4 zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt IX Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 23 sierpnia 2022 roku. Na jego podstawie, w ramach programu,  KRUK ma możliwość emisji obligacji do sierpnia 2023 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 700 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AN4 zostały opublikowane na stronie internetowej spółki https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/obligacje/emisje-obligacji oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Ponadto Zarząd KRUKa w dniu 22 maja 2023 podjął uchwałę w sprawie ustalenia X Programu Emisji Obligacji Publicznych. W jego ramach KRUK będzie mógł,  przez kolejny rok od daty zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, przeprowadzać prospektowe emisje obligacji publicznych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł. Poszczególne emisje obligacji mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji, w szczególności w zakresie wysokości oprocentowanie i zasad jego ustalania. Szczegółowe warunki emisji danej serii obligacji zawarte będą w Prospekcie Emisyjnym i ostatecznych warunkach tej serii.

Zarząd KRUKa zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. na dzień 20 czerwca 2023 roku. Jedna z proponowanych uchwał dotyczy podziału zysku netto za 2022 rok poprzez wypłacenie dywidendy do akcjonariuszy w wysokości 15 zł za akcję, łącznie blisko 290 mln zł oraz przeznaczenie 515 mln zł na kapitał zapasowy. Rekomendacja Zarządu w tym zakresie uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej KRUKa.

- Mamy bardzo dobrą sytuację finansową – w 2022 roku osiągnęliśmy 805 mln zł zysku, zainwestowaliśmy 2,3 mld zł w portfele wierzytelności. Rozwijamy się międzynarodowo i technologicznie, mamy duży apetyt inwestycyjny. Strategicznie dodaliśmy niedawno nowe źródło pozyskiwania finansowania poprzez emisje nordyckich obligacji w EURo. Otwieramy kolejny program na emisje prospektowe w Polsce. Cieszymy się zaufaniem, zarówno inwestorów w obligacje, jak i akcje.  Chciałbym aby KRUK był jedną z tych najlepszych spółek, które nie tylko rosną ale są w stanie dzielić się jednocześnie dochodami ze swoimi właścicielami. Stąd projekt uchwały o wypłacie dywidendy zgłoszony na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 20 czerwca. Proponujemy podzielić się z inwestorami dywidendą w wysokości 15 zł za akcję – to najwyższa wartość w naszej 13 letniej historii giełdowej, a jednocześnie pozwalająca większą część ubiegłorocznego zysku przeznaczyć na kapitał rezerwowy i umożliwia dalszy rozwój Grupy. W tym roku upływa 25 lat od założenia spółki i  12 lat jako spółki giełdowej. W tym okresie wypłaciliśmy już akcjonariuszom 837 mln zł dochodów poprzez dywidendę i skup akcji, a jednocześnie zysk netto z poziomu 66 mln zł za 2011 rok wzrósł do poziomu 805 mln zł w 2022 roku. - powiedział Piotr Krupa.

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji Serii AN4 są Prospekt Emisyjny Podstawowy IX Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 25 sierpnia 2022 roku, Suplementy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AN4 opublikowane dnia 25 maja 2023 roku i dostępne na stronie internetowej Emitenta: www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl. Zapisy na Obligacje serii AN4 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Przewiń do góry