01/02/2023

KRUK wychodzi z kolejną emisją obligacji na rynek detaliczny

KRUK w dniu 1 lutego 2023 roku podał do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AN3. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej w ramach IX Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 100 złotych, a łączna wartość nominalna całej serii  wyniesie 50 mln złotych. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski S.A.,  Noble Securities S.A., Ipopema Securities S.A. oraz Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o,o. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- To pierwsza w tym roku,  a trzecia z kolei oferta w ramach IX Programu Emisji Obligacji, kierowana do inwestorów indywidualnych. Ostatnie dwie emisje cieszyły się dużym zaufaniem i zainteresowaniem inwestorów, co przełożyło się na redukcję zapisów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obligatariuszy oraz naszym inwestycyjnym planom podjęliśmy decyzje o ofercie  na kwotę 50 mln zł.   Nie zmieniamy  pozostałych warunków, w tym  podtrzymujemy warunki cenowe na poziomie marży 4% powiększonej o WIBOR 3M.  Zapisy na oferowane papiery zaczną się 6 lutego i potrwają  do 17 lutego włącznie. - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. – Stale pracujemy nad wzrostem międzynarodowej Grupy KRUK, doskonaląc jej operacyjne i technologiczne procesy. Pozyskane finansowanie przyczyni się do budowania jeszcze silniejszego KRUKa.

Oferta obligacji serii AN3 zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt IX Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 23 sierpnia 2022 roku. Na jego podstawie, w ramach programu,  KRUK ma możliwość emisji obligacji do sierpnia 2023 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 700 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AN3 zostały opublikowane na stronie internetowej spółki https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/obligacje/emisje-obligacji oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji Serii AN3 są Prospekt Emisyjny Podstawowy IX Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 25 sierpnia 2022 roku, Suplementy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AN3 opublikowane dnia 1 lutego 2023 roku i dostępne na stronie internetowej Emitenta: www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl. Zapisy na Obligacje serii AN3 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Przewiń do góry