22/07/2022

KRUK wychodzi z emisją obligacji o wartości 60 mln zł

Dnia 22 lipca 2022 roku,  KRUK opublikował Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AM4. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej w ramach VIII Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 100 złotych, a łączna wartość nominalna całej serii 60 mln złotych. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 3,30 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao, Dom Maklerski BOŚ S.A., Noble Securities S.A. oraz Ipopema Securities S.A.. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Już od 8 lat oferujemy obligacje dedykowane inwestorom indywidulanym, co roku wprowadzając, za zgodą KNF, kolejne prospekty emisyjne. Po raz czwarty pod obecnym programem emisji obligacji wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom z ofertą 5-letnich dłużnych papierów wartościowych KRUKa o wartości 60 mln zł i marży 3,3% plus WIBOR 3M. Zapisy na obligacje serii AM4 rozpoczną się 27 lipca i potrwają do 10 sierpnia 2022 roku.  - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. – Nasza aktywność w emitowaniu obligacji rezonuje z tempem rozwoju KRUKa. Pierwsze półrocze tego roku to  kontynuowanie bardzo dobrych odzysków, wynikających z wielu operacyjnych usprawnień na każdym z rynków. Przede wszystkim cieszą mnie wyniki osiągane zagranicą, które oddają dzisiejszy międzynarodowy już charakter KRUKa. Jednocześnie cały czas pracujemy nad technologią i digitalizacją procesów operacyjnych. Już dzisiaj wielu naszych klientów kontaktuje się z nami poprzez e-KRUKa, a w naszych procesach korzystamy z automatyzacji i robotyzacji. Środki z emisji obligacji zasilą źródło finansowania rozwoju Grupy KRUK.– kończy Piotr Krupa.

Oferta obligacji serii AM4 zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt VIII Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 3 września 2021 roku. Na jego podstawie KRUK ma możliwość emisji obligacji przez rok od daty zatwierdzenia. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AM4 zostały opublikowane na stronie internetowej spółki https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/obligacje/emisje-obligacji oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji Serii AM4 są Prospekt Emisyjny Podstawowy VIII Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 7 września 2021 roku, Suplementy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AM4 opublikowane dnia 22 lipca 2022 roku i dostępne na stronie internetowej Emitenta: www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl. Zapisy na Obligacje serii AM4 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Przewiń do góry