16/05/2022

KRUK wychodzi z emisją obligacji i przygotowuje kolejny program

KRUK w dniu 16 maja 2022 podał do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AM3. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej w ramach VIII Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 100 złotych, a łączna wartość nominalna całej serii będzie wyniesie  50 mln złotych. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 3,30 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao,, Noble Securities S.A. oraz Ipopema Securities S.A.. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- To kolejna prospektowa emisja dłużnych papierów wartościowych, dedykowana inwestorom indywidualnym. Poprzednie emisje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, co przełożyło się na redukcję zapisów. Na obecnie oferowane 50 mln zł obligacje serii AM3 inwestorzy będą mogli składać zapisy pomiędzy 18 a 31 maja 2022 - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. – Ten rok zaczął się dla nas bardzo dobrze – zarówno pod kątem inwestycji, rekordowych spłat jak i rekordowego wyniku kwartalnego po pierwszych 3 miesiącach roku. Obecnie intensywnie pracujemy na każdym z rynków naszej działalności, od Bałtyku aż po Morze Śródziemne. Jesteśmy zadowoleni zarówno z możliwości, jakie rynki nam dają, jak i naszych postępów prac nad operacjonalizacją strategii. Przypomnę, że u jej podstaw leżą zarówno doskonałość inwestycyjna oraz operacyjna, jak również transformacja cyfrowa. Środki pozyskane z emisji obligacji, jak i ze źródeł bankowych, pomogą nam w realizacji naszych planów.

Oferta obligacji serii AM3 zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt VIII Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 3 września 2021 roku. Na jego podstawie KRUK ma możliwość emisji obligacji do początku września 2022 roku. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł, z czego KRUK do tej pory wyemitował 100 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AM3 zostały opublikowane na stronie internetowej spółki https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/obligacje/emisje-obligacji oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

 

Ponadto Zarząd KRUKa w dniu 13 maja 2022 podjął uchwałę w sprawie ustalenia IX Programu Emisji Obligacji Publicznych. W jego ramach KRUK będzie mógł,  przez kolejny rok od daty zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, przeprowadzać prospektowe emisje obligacji publicznych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł. Poszczególne emisje obligacji mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji, w szczególności w zakresie wysokości oprocentowanie i zasad jego ustalania. Szczegółowe warunki emisji danej serii obligacji zawarte będą w Prospekcie Emisyjnym i ostatecznych warunkach tej serii.

- Obligacje dedykowane inwestorom indywidualnym są ważnym źródłem zdywersyfikowanego finansowania dla KRUKa  - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. – Obecny program jest ważny do początku września i rozpoczynamy pracę z wyprzedzeniem, licząc na płynną kontynuację możliwości wychodzenia z ofertami do inwestorów – zawsze biorąc pod uwagę zarówno dostępne źródła finansowania, jak i możliwości inwestycyjne na rynku – a tych ostatnio nie brakuje– kończy Piotr Krupa.

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji Serii AM3 są Prospekt Emisyjny Podstawowy VIII Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 7 września 2021 roku, Suplementy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AM3 opublikowane dnia 16 maja 2022 roku i dostępne na stronie internetowej Emitenta: www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl. Zapisy na Obligacje serii AM3 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

 

Przewiń do góry