09/11/2022

KRUK wychodzi z emisją obligacji

KRUK w dniu 9 listopada 2022 podał do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AN1. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej w ramach IX Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 100 złotych, a łączna wartość nominalna całej serii  wyniesie 25 mln złotych. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski S.A.,  Noble Securities S.A., Ipopema Securities S.A. oraz Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o,o. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Wychodzimy naprzeciw potrzebom inwestorów indywidualnych i po raz pierwszy pod IX Programem, a jednocześnie po raz czwarty w tym roku inwestorzy mają możliwość nabycia dłużnych papierów wartościowych KRUKa. Tym razem oferujemy 25 mln zł obligacji serii AN1, na które inwestorzy będą mogli składać zapisy pomiędzy 14 a 25 listopada 2022 - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. – W dniu wczorajszym opublikowaliśmy wyniki po 3 kwartałach 2022, które są na najwyższych historycznie poziomach. Zarówno w aspekcie inwestycji, spłat, EBITDA gotówkowej jestem bardzo zadowolony z przebiegu tego roku. Jak spółka giełdowa weszliśmy właśnie do indeksu WIG20. Biznesowo koncentrujemy się  na dalszym rozwoju technologicznym i międzynarodowym naszej organizacji, szczególnie we Włoszech i Hiszpanii.

Oferta obligacji serii AN1 zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt IX Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 23 sierpnia 2022 roku. Na jego podstawie KRUK ma możliwość emisji obligacji do sierpnia 2023 roku. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł, a emisja serii AN1 jest pierwszą przeprowadzaną w ramach tego limitu. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AN1 zostały opublikowane na stronie internetowej spółki https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/obligacje/emisje-obligacji oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji Serii AN1 są Prospekt Emisyjny Podstawowy IX Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 25 sierpnia 2022 roku, Suplementy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AN1 opublikowane dnia 9 listopada 2022 roku i dostępne na stronie internetowej Emitenta: www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl. Zapisy na Obligacje serii AN1 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Przewiń do góry