05/11/2020

KRUK w 3 kwartale: mocne spłaty, dobra sytuacja płynnościowa i rekordowy wynik gotówkowy

W 3 kwartałach 2020 roku KRUK wypracował rekordową EBITDA gotówkową w wysokości 915 mln zł, o 8% więcej względem analogicznego okresu 2019 roku. W samym 3 kwartale EBITDA gotówkowa wyniosła 324 mln zł. Zysk netto w 3 kwartale 2020 wyniósł 54 mln zł. Narastająco, KRUK zniwelował stratę z poprzednich kwartałów, osiągając zysk netto na poziomie 34 mln zł od początku roku.   

Spłaty narastająco w 2020 roku wyniosły 1 346 mln zł i były wyższe o 3% rok do roku, a w samym 3 kwartale spłaty wyniosły 452 mln zł i były wyższe o 4% r/r.  Grupa osiągnęła poziom 92% łącznego celu operacyjnego, przyjętego w budżecie roku 2020 na okres od 1 stycznia do 30 września. W 3 kwartale spłaty osiągnęły poziom 90% celu operacyjnego i zanotowały poprawę poziomu realizacji celu w stosunku do 2 kwartału o 3pp. Negatywny wpływ na realizacje celu 3 kwartału miały w szczególności zabezpieczone i korporacyjne portfele.

Silne spłaty oraz istotnie niższa niż w poprzednich kwartałach negatywna aktualizacja wynosząca 14 mln głównie na portfelach korporacyjnych i zabezpieczonych, przełożyły się na wzrost przychodów w 3 kwartale o 78 mln zł w porównaniu do 2 kwartału (wzrost o 30%) oraz o 9 mln zł w porównaniu do 3 kwartału 2019 roku (wzrost o 3%).

- Wynik gotówkowy w kwocie 915 mln zł EBITDA gotówkowej to rekord w historii KRUKa, osiągnięty w trudnym okresie, a jeszcze warto pamiętać, że wynik ten zawiera niegotówkowy odpis hiszpańskiej spółki w kwocie -25 mln zł. Jednocześnie, od wybuchu pandemii, spodziewaliśmy się, że ten rok będzie istotnie gorszy od poprzedniego roku, jeśli chodzi o wynik netto w rachunku zysków i strat. Po 3 kwartałach KRUK nadrobił stratę z 1 półrocza osiągając narastająco wynik netto na poziomie 34 mln zł. Warto pamiętać, że w samym 3 kwartale zysk netto został dodatkowo obciążony podatkiem odroczonym w kwocie 60 mln zł. Pozytywnie natomiast wpłynęły na wyniki mocne spłaty, które m.in. przełożyły się na wzrost przychodów ogółem o 30% w porównaniu z 2 kwartałem tego roku. Dodatkowo cały czas pracujemy nad odpowiednią dyscypliną kosztową w organizacji. Oszczędności kosztowe w 3 kwartale wyniosły 31 mln zł w porównaniu do budżetu oraz 23 mln zł w porównaniu do 1 kwartału 2020.   Ograniczyliśmy lub czasowo wstrzymaliśmy część kosztów z procesów sądowo-egzekucyjnych. Zmniejszyliśmy też m.in. koszty wynagrodzeń o 7 mln zł w porównaniu do 1 kwartału, przede wszystkim poprzez naturalne rotacje i ograniczenie nowych rekrutacji, oraz wydatki na reklamę, usługi marketingowe, podróże służbowe itp.– komentuje Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. - W 3 kwartale osiągnęliśmy 90% naszego celu operacyjnego na spłatach. Warto tu podkreślić, że cel ten we wrześniu dla portfeli detalicznych niezabezpieczonych został w Grupie przekroczony. Przypomnę, że jest to nasz główny rodzaj, który stanowi 81% bilansowej wartości wszystkich posiadanych portfeli wierzytelności. Oczywiście, nadal obserwujemy co dzieje się w Polsce, Europie i na świecie. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 oraz jej skutki wciąż niosą wiele ryzyk oraz niepewności, których możemy nie być w stanie na dzisiaj przewidzieć – dodaje Piotr Krupa -  To, co szczególnie dla mnie jest ważne to to, że ten wynik został wypracowany w bezpiecznych warunkach pracy. Dzisiaj prowadzimy działalność na wszystkich rynkach, na jakich posiadamy aktywa. Nasze systemy operacyjne, a przede wszystkim pracownicy są przygotowani do kontynuacji pracy w systemie zdalnym również na wypadek dalszego pogorszenia się sytuacji.  Przygotowujemy się na różne scenariusze związane z pandemią, ale w scenariuszu bazowym nie zakładamy na dzisiaj całkowitego i pełnego zamknięcia gospodarek w krajach w jakich działamy - kończy Piotr Krupa.

Grupa KRUK nabyła w trzech kwartałach 2020 roku portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 825 mln zł inwestując 113 mln zł, z czego 33 mln zł w samym 3 kwartale, głownie w Polsce, w portfele detaliczne. Jednocześnie Grupa KRUK posiada kapitały własne w wysokości 2,1 mld zł, które stanowią 46% źródeł finansowania. Na dzień 30 września 2020 roku, środki pieniężne i ekwiwalenty wniosły 266 mln zł. Grupa zwiększyła stan posiadanych środków pieniężnych o 15 mln zł od 30 czerwca 2020 roku oraz spłaciła część zobowiązań kredytowych co zwiększyło dostępność linii kredytowych do 1 181 mln zł. KRUK jest również jednym z większych emitentów obligacji korporacyjnych na polskim rynku. W 3 kwartale Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt VII Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej ze wszystkich serii nie wyższej niż 700 mln zł pod którym we wrześniu 2020, KRUK wyemitował 5-letnie obligacje skierowane do inwestorów indywidulanych o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł o stałym kuponie 4,8%. Z uwagi na duże zainteresowanie ofertą proporcjonalna redukcja przydziału wyniosła 61,4 proc.

- Grupa KRUK w trzech kwartałach 2020 roku zainwestowała w portfele wierzytelności 113 mln zł. To zdecydowanie niewielkie zakupy w stosunku do poprzednich lat i naszych możliwości finansowych. Wpływ na taką sytuację miały przede wszystkim 2 czynniki: po pierwsze zarówno wierzyciele wstrzymali albo ograniczyli sprzedaż wierzytelności, co zaczęło się zmieniać pod koniec 3 kwartału, jak i my również celowo zmniejszyliśmy swoją aktywność inwestycyjną w okresie istotnej niepewności wywołanej koronawirusem i jego skutkami.  Po drugie w Polsce obserwujemy dużą aktywność konkurencji na rynku i ceny, które w naszej opinii nie odzwierciedlają ryzyka związanego z Covid-19 i jego skutkami. Patrząc na mocny bilans KRUKa w obecnej sytuacji nie musimy i nie chcemy na siebie brać takich ryzyk, bez wpływu na ceny aktywów. Widząc kierunek rozwoju pandemii uważam, że to dobra decyzja – komentuje Piotr Krupa - Widzimy jednak ożywienie na rynku sprzedaży wierzytelności i my również jesteśmy aktywni w prowadzonych przetargach, Ze wskaźnikiem długu odsetkowego netto do kapitałów własnych na poziomie 0,9x oraz długu odsetkowego netto do EBITDA gotówkowej na poziomie 1,6x, KRUK ma mocną i stabilną sytuację finansową. Jesteśmy zdecydowanie gotowi na wzmożoną aktywność inwestycyjną, szczególnie w sytuacji, gdy niepewność pandemiczna będzie maleć, a ilość nieregularnych wierzytelności w bankach rosnąć – mówi Piotr Krupa - Sytuacja płynnościowa w opinii zarządu jest na tyle stabilna, że zamiast kierować prośby o wsparcie do akcjonariuszy KRUK zwróci właścicielom część zysku za 2019 rok w kwocie 95 mln w ramach skupu akcji. Z tego miejsca wszystkich akcjonariuszy, którzy jeszcze nie wzięli udziału w skupie serdecznie zachęcam.  Zapisy potrwają jeszcze do 13 listopada – kończy Piotr Krupa.

W dniu 5 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza KRUKa zgodnie z wnioskiem prezesa zarządu, podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 6 listopada 2020 roku dr Adama Łodygowskiego na członka zarządu Spółki, na stanowisko Chief Data and Technology Officer. Będzie on odpowiedzialnym za wyceny wierzytelności przed ich nabyciem oraz obszar IT w Grupie KRUK.

- Cały czas pracujemy nad tym, aby przejść przez kolejną falę pandemii w jak najlepszy i bezpieczny sposób. Jednocześnie nie chcemy zwalniać tempa chcąc realizować wcześniej obraną strategię KRUKa. Zabezpieczenie tematu rozwoju technologii i doskonalenie metod wycen jest kluczowe dla przyszłych wyników finansowych spółki. Dlatego postanowiliśmy zaprosić do zarządu eksperta z wieloletnim doświadczeniem w obszarach technologii, informacji i analiz – dr Adama Łodygowskiego. Adam ukończył Politechnikę Poznańską, a także połączone studia Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu w Hanowerze. Ukończył też studia doktoranckie na Uniwersytecie w Luizjanie w USA, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Londynie i Polsce m.in. w Credit Suisse obejmując odpowiedzialność za grupę analityków ilościowych, statystyków i programistów dostarczających rozwiązania analityczne, narzędziowe i technologiczne do kluczowych obszarów organizacji. W 2018 roku został awansowany na Dyrektora grupy analityczno-technologicznej na Polskę liczącej ponad 130 członków i obsługującej kluczowe linie biznesowe oraz rozwiązania technologiczne w obszarze analizy ilościowej i wycen produktów pochodnych. To również człowiek sportu, który wie, jak pracować zespołowo. Dobrze mieć właśnie teraz mocniejszy zespół w tych obszarach – kończy Piotr Krupa.

 

Dodatkowy komentarz prezesa zarządu KRUK S.A. Piotra Krupy do wyników po 3. kwartale 2020: Link

Prezentacja wynikowa: Link

 

 

 

 

Przewiń do góry