29/05/2019

KRUK stawia na publiczny rynek obligacji i pod tym kątem modyfikuje główny cel strategiczny na lata 2019-2024

KRUK  prowadzi obecnie proces zatwierdzania prospektu emisyjnego VI Programu Emisji Obligacji Publicznych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W toku prac nad prospektem Komisja wystąpiła z uwagą interpretacyjną. Sprowadza się ona do uznania przez KNF celu strategicznego Grupy dot. „osiągnięcia 700 mln zł zysku netto w 2024 roku” za prognozę zysku w procesie prospektowym. Tymczasem Grupa Kapitałowa KRUK nigdy nie publikowała i dalszym ciągu nie zamierza publikować prognoz wyników finansowych.

Aby w tej sytuacji uzyskać zgodę Komisji na zatwierdzenie prospektu, Zarząd zdecydował o zastosowaniu się do oczekiwań regulatora. W efekcie dokonał modyfikacji celu strategicznego na lata 2019-2024. Obecnie głównym celem strategicznym KRUK S.A. jest „rozwój biznesu poprzez wzrost skali działalności oraz wzrost efektywności procesów Grupy KRUK, przy zachowaniu konserwatywnego poziomu zadłużenia Grupy i wypłaty dywidendy”.

- Obligacje publiczne są ważnym źródłem finansowania Grupy KRUK. Przez ostatnie 5 lat uzyskiwaliśmy co roku zgody na kolejne prospekty emisyjne przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na ich podstawie pozyskaliśmy 450 mln zł na zakupy nowych portfeli wierzytelności. Z uwagi na toczące się postępowanie prospektowe i stanowisko KNF uważamy, że najlepszym rozwiązaniem będzie dopasowanie się do wymogów regulatora i modyfikacja celu strategicznego. Formułując dotychczasowe brzmienie celu intencja była taka, aby był on właśnie celem strategicznym a nie prognozowanym wynikiem za 6 lat. W dalszym ciągu KRUK jako spółka giełdowa nie zamierza bowiem publikować prognoz wyników finansowych.  Chciałbym także podkreślić, że w swoim zakresie i wydźwięku strategia rozwoju Grupy KRUK nie uległa zmianie (poza dokonaną korektą). Zmiana  brzmienia celu strategicznego jest spowodowana wyłącznie zamiarem uwzględnienia uwagi KNF. Nie wpływa to na nasze podejście do prowadzenia biznesu i naszych planów rozwojowych - wewnętrzne cele organizacji praktycznie nie ulegają zmianie  - powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Przewiń do góry