17/01/2024

KRUK startuje z zapisami na trzecią emisją obligacji prospektowych w euro

KRUK w dniu 17 stycznia 2024 podał do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AO5EUR. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej w ramach X Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 100 EUR, a łączna wartość nominalna całej serii 10 mln EUR. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej EURIBOR® 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku. Zapisy na obligacje potrwają od 18 do 30 stycznia 2024. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM S.A., Michael/Ström Dom Maklerski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao, Noble Securities S.A. oraz Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- W ubiegłym roku wyemitowaliśmy w Polsce obligacje o wartości nominalnej 835 mln zł i 10 mln EUR, a ponadto serię zagranicznych obligacji o nominale 150 mln EUR. Popyt na obligacje prospektowe był duży i zapisy kończyły się kilkudziesięcioprocentowymi redukcjami. Zdajemy sobie sprawę, że na rynku papierów dłużnych w Polsce obligacje w euro to ciekawa oferta dla inwestorów indywidualnych. Zapisy na kolejną serię obligacji KRUKa, tym razem o wartości 10 mln EUR, rozpoczynają się 18 stycznia i potrwają do 30 stycznia 2024 – komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. – Jesteśmy na etapie  ciągłego rozwoju, optymalizowania procesów operacyjnych i transformacji cyfrowej. Jako międzynarodowa organizacja rozwijamy się na najważniejszych dla naszej branży rynkach europejskich. KRUK w 2023 roku odzyskał ponad 3 mld zł i zainwestował blisko 3 mld zł. Nie zatrzymujemy się i w dalszym rozwoju pomagają nam zarówno środki własne, bardzo dobry dostęp do finansowania bankowego oraz środki pozyskane z emisji obligacji.

Oferta obligacji serii AO5EUR jest przeprowadzona w oparciu o Prospekt X Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 11 lipca 2023 roku. Na jego podstawie, w ramach programu,  KRUK ma możliwość emisji obligacji do lipca 2024 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 700 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AO5EUR zostały opublikowane na stronie internetowej spółki pod adresem https://go.kruk.eu/OWE_AO5EUR

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i  nie jest informacją o papierach wartościowych lub warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii AO5EUR są Prospekt Podstawowy X Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 12 lipca 2023 r. („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AO5EUR opublikowane dnia 17 stycznia 2024 r. („OWE”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/peo_x. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/OWE_AO5EUR Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji serii AO5EUR. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje serii AO5EUR. W szczególności zwraca się uwagę, że Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów.  Zapisy na Obligacje serii AO5EUR będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Oferta Obligacji prowadzona będzie jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejszy materiał i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie i Japonii, ani w jakimkolwiek innym kraju, w którym publikacja, ogłoszenie lub dystrybucja byłaby niezgodna z prawem, ani wśród rezydentów tych krajów.

Przewiń do góry