29/01/2021

KRUK startuje z emisją obligacji AK2

29 stycznia 2021 roku KRUK podał do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AK2. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 złotych, natomiast łączna wartość nominalna tej serii obligacji będzie nie większa niż 20 mln złotych. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 4,2 punktu procentowego w skali rokuOfertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Noble Securities, Michael / Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski BOŚ oraz Ipopema Securities. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- W tym roku KRUK będzie obchodził 10 rocznicę debiutu obligacji Spółki na rynku Catalyst i jako wieloletni emitent, chce regularnie wychodzić z ofertą do inwestorów. Mamy stabilną sytuacje finansową opartą na mocnych spłatach, a także dobry dostęp do finansowania. Spłaty na portfelach własnych w ubiegłym roku były rekordowe i wyniosły 1,8 mld zł, o 3 procent więcej niż w 2019 roku. Na koniec 3 kwartału 2020 roku zgromadzone środki pieniężne wyniosły 266 mln zł, a dostępne i niewykorzystane linie kredytowe na poziomie 1,2 mld zł. Chcąc jednak utrzymać cykliczną aktywność na rynku obligacji zdecydowaliśmy się na emisję serii AK2 skierowaną do inwestorów indywidulanych. Z uwagi na dobrą pozycje płynnościową KRUKa i biorąc pod uwagę rynek, emitujemy w tej serii obligacje o stałym oprocentowaniu na poziomie 4,2% rocznie. Zapisy na obligacje serii AK2 rozpoczną się 3 lutego i potrwają do 16 lutego 2021 - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A. - Pozyskane w ten sposób środki zostaną, podobnie jak dotąd, przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych. W 4 kwartale 2020, trudnego roku pandemii, podaż portfeli, szczególnie na polskim rynku, wzrosła, a my zbliżyliśmy się  poziomem nakładów do 4 kwartału 2019. Jesteśmy  przygotowani na kontynuowanie  inwestycji w kolejnych kwartałach 2021 roku - dodaje Piotr Krupa.

Oferta obligacji zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt VII Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 24 sierpnia 2020 roku. Na jego podstawie KRUK ma możliwość emisji obligacji przez rok od daty zatwierdzenia. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AK2 zostały opublikowane na stronie internetowej spółki www.kruksa.pl w zakładce „Obligacje” oraz zamieszczone na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji Serii AK2 są Prospekt Emisyjny Podstawowy VII Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 25 sierpnia 2020 roku, Suplementy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AK2 publikowane dnia 29.01.2021 roku i dostępne na stronie internetowej Emitenta: https://go.kruk.eu/OWE_AK2 oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl.  Zapisy na Obligacje serii AK2 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Przewiń do góry