29/11/2021

KRUK startuje z emisją 50 mln zł obligacji ze zmiennym oprocentowaniemv

KRUK w dniu 29 listopada 2021 podał do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AM1. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej w ramach VIII Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 100 złotych, a łączna wartość nominalna całej serii będzie nie większa niż 50 mln złotych. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 3,4 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie, Noble Securities S.A., Dom Maklerski BOŚ S.A., Michael / Ström Dom Maklerski S.A. oraz Ipopema Securities S.A.. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Tegoroczne emisje obligacji przez KRUKa cieszyły się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Dlatego wychodząc niejako naprzeciw temu popytowi, zdecydowaliśmy się na czwartą prospektową emisję papierów dłużnych w 2021. Proponujemy inwestorom indywidualnym obligacje o zmiennym oprocentowaniu opartym na 3miesięcznej stawce WIBOR i stałej marży 3,4%, na które mogą się zapisać pomiędzy 1 a 14 grudnia 2021 - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A. – KRUK realizuje w tym roku zarówno bardzo dobre wyniki, jak i wysokie nakłady na portfele. Na rynku widzimy szanse na kolejne inwestycje i nie chcemy zwalniać tempa. Mamy bardzo dobry dostęp do finansowania bankowego, jak również na rynku papierów dłużnych. Środki pozyskane z emisji chcemy inwestować i dalej rozwijać KRUKa – kończy Piotr Krupa.

Oferta obligacji zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt VIII Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 3 września 2021 roku. Na jego podstawie KRUK ma możliwość emisji obligacji przez rok od daty zatwierdzenia. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AM1 zostały opublikowane na stronie internetowej spółki https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/obligacje/emisje-obligacji oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji Serii AM1 są Prospekt Emisyjny Podstawowy VIII Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 7 września 2021 roku, Suplementy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AM1 opublikowane dnia 29 listopada 2021 roku i dostępne na stronie internetowej Emitenta: www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl. Zapisy na Obligacje serii AM1 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Przewiń do góry