15/03/2015

KRUK raportuje rekordowe 152 mln złotych zysku i ogłasza mocną strategię na kolejne 5 lat

Grupa KRUK (GPW: KRU), lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki finansowe za 2014 rok.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy KRUK

w mln zł

2013

2014

zmiana rdr

Spłaty z nabytych portfeli

537,7

711,8

+32%

Inwestycje w nowe portfele

367,2

570,7

+55%

Przychody

405,6

487,9

+20%

- pakiety własne

355,7

442,4

+24%

- inkaso

39,9

31,7

-21%

- pozostałe

9,9

13,8

+39%

EBIT

152,9

208,2

+36%

EBITDA gotówkowa*

344,3

489,0

+42%

Zysk netto

97,8

151,8

+55%

Wzrost EPS r/r

20%

55%

-

Rentowność EBIT

38%

43%

5 p.p.

Rentowność EBITDA gotówkowa

85%

100%

15 p.p.

ROE

24%

26%

2 p.p.


*EBITDA gotówkowa=EBITDA +spłaty na pakietach własnych-przychody z windykacji pakietów własnych, źródło: KRUK S.A.

Komentarz:

 • spłaty z pakietów nabytych wyniosły 711,8 mln zł, w porównaniu do 537,7 mln złotych w 2013 roku (wzrost o 32 proc.)
 • inwestycje Grupy KRUK w nowe portfele wierzytelności zamknęły się w kwocie 570,7 mln złotych, wobec 367,2 mln złotych w poprzednim roku (wzrost o 55 proc.)
 • przychody Grupy wzrosły do 487,9 mln złotych, względem 405,6 milionów złotych w poprzednim roku (wzrost o 20 proc.)
 • EBITDA gotówkowa wzrosła o 42% i wyniosła w 2014 roku 489 mln złotych i rentowność wyniosła 100%
 • skonsolidowany zysk netto wyniósł 151,8 mln złotych, w porównaniu do 97,8 mln złotych w całym 2013 roku (wzrost o 55 proc.)
 • Zysk netto przypadający na jedną akcję (EPS) wzrósł o 55% do 9,0 zł, a rentowność kapitałów własnych podniosła się o 2 p.p. do 26%
 • po bardzo dobrych wynikach, zarząd KRUK SA. będzie rekomendować na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 1,5 zł na akcję ze skonsolidowanego zysku osiągniętego w 2014 roku
 • w 2014 roku Grupa KRUK weszła na rynek niemiecki oraz dokonała otwarcia rynku wierzytelności hipotecznych w Polsce, kupując dwa portfele o łącznej wartości nominalnej ponad 1,1 mld złotych, przy nakładach 300 mln złotych
 • nowa strategia na lata 2015-2019 kładzie mocny nacisk na rozwój geograficzny i produktowy, oraz doskonalenie efektywności i analiz Grupy KRUK

- Rok 2014 był dla Grupy KRUK wyjątkowo udany. Pokazaliśmy, że jako lider rynku nadal potrafimy szybko rosnąć. W ciągu całego roku kalendarzowego generowaliśmy średnio 2 mln zł spłat dziennie, a rekordowe spłaty przełożyły się na wzrost wyniku netto o 55 procent tylko w ciągu jednego roku. Umocniliśmy pozycję w Polsce i Rumunii, weszliśmy na ogromny rynek niemiecki oraz otworzyliśmy nieodkryty do tej pory rynek wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie. Miniony rok był rekordowy również pod względem inwestycji. Nakłady na nowe, jeszcze mocniej zdywersyfikowane portfele wyniosły 571 milionów złotych. Wierzymy więc, że to nie koniec wzrostów. Dokonane inwestycje będą bowiem podstawą budowy wyników finansowych i przepływów pieniężnych w kolejnych latach. Mamy nową strategię na lata 2015-2019, której realizacja pomoże nam w osiągnięciu pozycji jednej z trzech największych firm zarządzających wierzytelnościami w Europie pod względem zysku netto. Taki cel stawiam przed naszym zespołem. Wypłata dywidendy nie wpłynie na plany dalszego dynamicznego rozwoju - mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Segment zakupu portfeli

 • Grupa zainwestowała łącznie 571 mln zł w nowe portfele wierzytelności konsumenckich, hipotecznych i korporacyjnych.
 • Tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2014 roku podmioty Grupy KRUK kupiły portfele o wartości nominalnej 1,6 mld złotych, płacąc 215 mln złotych. Ponad 1/3 tej kwoty stanowią inwestycje w wierzytelności zabezpieczone hipotecznie.
 • Inwestycje w portfele wierzytelności w latach 2011-2014 w sumie na poziomie 1,8 mld złotych przełożyły się na rekordowe spłaty. W 2014 roku wyniosły 711,8 mln złotych i były najwyższe w historii Grupy KRUK.
 • Około 65 proc. sumy spłat pochodziło z ugód podpisanych z osobami zadłużonymi.
 • Przychody Grupy KRUK z segmentu nabytych pakietów wierzytelności, napędzane coraz wyższymi spłatami od osób zadłużonych, wyniosły w 2014 roku 442,4 mln złotych, względem 355,7 mln zł rok wcześniej.

- W 2014 roku postawiliśmy na bardziej zdywersyfikowaną strukturę naszych inwestycji. Zaczęliśmy na istotną skalę nabywać wierzytelności hipoteczne, przeznaczając na ten cel ponad połowę łącznych nakładów. Już teraz możemy stwierdzić, że to bardzo atrakcyjny rynek i jesteśmy gotowi na rozmowy na temat następnych transakcji nie tylko na rynku polskim, ale również w Rumunii, gdzie w czwartym kwartale pozyskaliśmy licencję niezbędną do nabywania tego typu wierzytelności - powiedział Piotr Krupa. 

Segment inkaso

 • Grupa KRUK utrzymała wysoki poziom przychodów z segmentu inkaso. W 2014 roku wyniosły 31,7 mln złotych, przy wartości nominalnej obsługiwanego portfela na poziomie 3,1 mld złotych. W 2013 roku było to analogicznie 39,9 mln złotych (efekt jednorazowej transakcji w 1 kw. 2013 roku) i 3,1 mld złotych wartości nominalnej.
 • Wyłączając efekt jednorazowej transakcji w 1 kw. 2013 roku, przychody w segmencie inkaso pozostają stabilne
 • Nominalnie najwyższe przychody Grupa KRUK osiąga w Polsce (284,4 mln złotych), na stałym poziomie utrzymuje się znaczenie Rumunii, znacząco rośnie zaś udział pozostałych krajów – Czech i Słowacji.

- KRUK nadal skutecznie konkuruje na trudnym i bardziej rozdrobnionym rynku inkaso. Osiągamy powtarzalne wyniki. Dodatkowo dzięki obecności w tym segmencie doskonalimy swoje operacje i analizy – mówi Piotr Krupa.

Finansowanie

 • W 2014 roku KRUK pozyskał elastyczne 10-letnie finansowanie kredytem bankowym od Getin Noble Banku do wartości 230 mln zł, finansowanie w euro do równowartości 70 mln zł w ramach obowiązującej umowy kredytowej, a także 5-letni kredyt od BNP Paribas o wartości do 30 mln zł netto, w 2014 roku, wartość dostępnych linii kredytowych wzrosła o 285 mln zł
 • W grudniu KRUK wyemitował dwie 6-letnie serie obligacji o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł i oprocentowaniu WIBOR + 3,35 p.p.
 • W grudniu KRUK uruchomił II Program Emisji Obligacji Publicznych o wartości nominalnej do 150 mln zł
 • Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec 2014 roku wyniósł 1,3, wobec kowenantów na poziomie 2,5

- Niezmiennie rośnie grono instytucji, które chcą finansować systematycznie rosnący biznes KRUKa. Posiadamy na bilansie miejsce na dalsze inwestycje. Cały czas aktywnie rozmawiamy z partnerami, którzy są zainteresowani finansowaniem naszej ekspansji. Współpraca z bankami oraz inwestorami w obligacje będzie ważnym elementem wspierającym jej realizację. – mówi Piotr Krupa.

Dywidenda i nowa strategia

Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za 2014 rok w wysokości 1,5 zł na jedną akcję. Rekomendacja wypłaty dywidendy w kolejnych latach będzie zależna od perspektyw rozwoju, zapotrzebowania na finansowanie inwestycji, a także aktualnego poziomu zadłużenia i sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej KRUK.

Jednocześnie KRUK ogłosił nową strategię na lata 2015-2019, która składa się z trzech współzależnych elementów: rozwoju geograficznego i produktowego, doskonalenia operacji oraz doskonalenia analiz.

- Naszym priorytetem jest niezmiennie dalszy rozwój, ekspansja i zwiększanie zysków. Uważamy, że nie przeszkodzi w tym wypłata dywidendy po bardzo dobrym roku. Jednocześnie nie zobowiązujemy się do wypłaty dywidendy w kolejnych latach. Nie wykluczamy tego, ale będzie to zależne od sytuacji rynkowej, osiąganych wyników oraz możliwości pozyskania finansowania niezbędnego do dalszego rozwoju. Na dzisiaj widzimy duży potencjał zarówno w krajach, gdzie już jesteśmy, jak i na nowych rynkach geograficznych. To wszystko uwzględniliśmy w naszej nowej strategii na lata 2015-2019, której podstawą będzie rozwój w obszarze produktowym i geograficznym, dodatkowo wsparty doskonaleniem efektywności oraz doskonaleniem analiz. Pierwsze kroki na rynku niemieckim wskazują, że warto kontynuować marsz w kierunku Europy Zachodniej. Zdefiniowaliśmy już kraje, które posiadają duży potencjał konsumencki. Na dziś są to Hiszpania, Włochy, Portugalia oraz Wielka Brytania, choć nie wykluczamy innych – powiedział Piotr Krupa.

Pozycja rynkowa

 • Z nakładami na poziomie 571 mln zł, Grupa osiągnęła 22 proc. udział w regionie obejmującym Polskę, Rumunię, Czechy i Słowację
 • W Polsce Grupa KRUK pozyskała w 2014 roku sprawy o łącznej wartości nominalnej 5,3 mld złotych, czyli więcej niż suma spraw obsługiwanych przez jej czterech największych konkurentów z zestawienia gazety „Parkiet” z 17 lutego 2015 r.
 • Grupa KRUK pozostaje największym podmiotem na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami z udziałem w zakupach na poziomie 21 proc. oraz udziałem w inkaso na poziomie 31 proc.
 • Grupa KRUK umocniła pozycję lidera pod względem znajomości marki na rynkach polskim i rumuńskim:
  - w Polsce ze znajomością całkowitą nazwy i marki na poziomie 54 proc. (44 punkty przewagi nad drugim konkurentem), 
  - w Rumunii z rozpoznawalnością na poziomie 36 proc. (26 punktów przewagi nad drugim konkurentem).
 • W 2014 roku Grupa kontynuowała unikatowe działania w zakresie komunikacji marketingowej w zakresie promocji ugody i polubownych sposobów rozwiązywania problemu zadłużenia. Przeprowadzone zostały dwie kampanie reklamowe oraz przygotowano pierwszy na polskim rynku poradnik dla osób zadłużonych. W wersji papierowej trafił on do osób obsługiwanych przez Grupę KRUK a w wersji elektronicznej jest dostępny publicznie na stronach www Grupy. 

- Działamy dzisiaj na pięciu dużych rynkach geograficznych Europy Centralnej  operując w trzech kluczowych typach aktywów: wierzytelnościach niezabezpieczonych, wierzytelnościach hipotecznych i wierzytelnościach korporacyjnych. Przed nami kolejne kraje, do których sukcesywnie zamierzamy wchodzić. Daje to nam olbrzymie możliwości zarówno do dalszej dywersyfikacji, jak i wzrostu inwestycji. Naszym celem jest bycie jedną z trzech największych firm zarządzania wierzytelnościami w Europie do 2019 roku. – dodaje Piotr Krupa.

Przewiń do góry