12/12/2023

KRUK przydzielił obligacje z redukcją 71% i wystartował z zapisami na dodatkową serię obligacji w EURO

KRUK przydzielił 5 mln EURO obligacje serii AO3EUR z redukcją 71%. Była to pierwsza w historii KRUK oferta prospektowa kierowana do inwestorów indywidualnych w walucie EURO. Łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła 17,3 mln EURO  Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie w dniu dzisiejszym ruszyły zapisy na dodatkowe obligacje serii AO4EUR oferowane przez KRUKa. Zapisy potrwają od 12 do  15 grudnia 2023. Obligacje są oferowane w trybie oferty publicznej w ramach X Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Ostateczne Warunki Emisji dla serii AO4EUR zostały podane przez Spółkę 11 grudnia. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 EURO, a łączna wartość nominalna całej serii 5 mln EURO. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej EURIBOR 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM S.A., Michael / Ström Dom Maklerski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao oraz Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Zainteresowanie naszymi obligacjami w EURO na rynku polskim przewyższyły nasze oczekiwania. Biorąc pod uwagę potrzeby  biznesowe KRUKa w kolejnych kwartałach  i wychodząc naprzeciw niezaspokojonemu popytowi  ze strony inwestorów, zdecydowaliśmy na kolejną emisję serii obligacji o wartości nominalnej również 5 mln EUR. Zapisy na obligacje wystartowały dziś,  i potrwają do 15 grudnia – komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. – Ten rok to dla nas duży skok do przodu – pod kątem transformacji technologicznej, doskonałości operacyjnej i inwestycyjnej. Korzystamy z możliwości naszej przewagi konkurencyjnej i inwestujemy na największych rynkach NPL w Europie, ugruntowując naszą pozycję lidera. Myślę, że inwestorzy doceniają osiągnięcia KRUKa i konsekwencję w realizacji strategii rozwoju. Dzięki dobremu dostępowi do finansowania i zaufaniu inwestorów KRUK może zoperacjonalizować tę strategię.

Oferta obligacji serii AO4EUR jest przeprowadzona w oparciu o Prospekt X Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 11 lipca 2023 roku. Na jego podstawie, w ramach programu,  KRUK ma możliwość emisji obligacji do lipca 2024 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 700 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AO4EUR zostały opublikowane na stronie internetowej spółki pod adresem https://go.kruk.eu/OWE_AO4EUR

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i  nie jest informacją o papierach wartościowych lub warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii AO4EUR są Prospekt Podstawowy X Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 12 lipca 2023 r. („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AO4EUR opublikowane dnia 11 grudnia 2023 r. („OWE”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/peo_x. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/OWE_AO4EUR Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji serii AO4EUR. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje serii AO4EUR. W szczególności zwraca się uwagę, że Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów.  Zapisy na Obligacje serii AO4EUR będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Oferta Obligacji prowadzona będzie jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejszy materiał i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie i Japonii, ani w jakimkolwiek innym kraju, w którym publikacja, ogłoszenie lub dystrybucja byłaby niezgodna z prawem, ani wśród rezydentów tych krajów.

 

Przewiń do góry