01/02/2024

KRUK przydzielił obligacje z redukcją 56% i rozpocznie zapisy na dodatkową serię obligacji w EURO

Dnia 1 lutego 2024 roku KRUK przydzielił 10 mln EUR obligacji serii AO5EUR, trzeciej z kolei emisji w walucie EUR skierowanej do inwestorów indywidualnych. Łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła 22,8 mln EUR, co przełożyło się na  56% redukcję zapisów. W związku z tak dużym zainteresowaniem ofertą, Zarząd spółki  podjął decyzję o emisji dodatkowej serii prospektowych obligacji w EUR.  Zapisy na kolejną serię, AO6EUR, ruszą 5 lutego i potrwają do 9 lutego 2024. Obligacje są oferowane w trybie oferty publicznej w ramach X Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Ostateczne Warunki Emisji dla serii AO6EUR zostały podane przez Spółkę 1 lutego 2024. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 EUR, a łączna wartość nominalna całej serii 14 mln EUR. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej EURIBOR® 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM S.A., Michael/Ström Dom Maklerski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao  oraz Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Zainteresowanie naszymi obligacjami w EUR na rynku polskim jest bardzo duże. Apetyt inwestorów na inwestowanie w obligacje KRUKa zbiega się z naszymi potrzebami  biznesowymi w najbliższych miesiącach, stąd decyzja o dodatkowej emisji obligacji na 14 mln EUR, na którą zapisy ruszą 5 lutego i potrwają do 9 lutego 2024– komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A. – Wykorzystujemy dobry moment w międzynarodowym rozwoju, a nasza pozycja na największych rynkach europejskich umacnia się. Rośniemy stabilnie skupiając się na doskonaleniu procesów operacyjnych i technologicznych. Jesteśmy doceniani przez inwestorów i banki nas finansujące – dzięki temu nie napotykamy przeszkód w finansowaniu dalszego rozwoju.

Oferta obligacji serii AO6EUR jest przeprowadzona w oparciu o Prospekt X Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 11 lipca 2023 roku. Na jego podstawie, w ramach programu,  KRUK ma możliwość emisji obligacji do lipca 2024 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 700 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AO6EUR zostały opublikowane na stronie internetowej spółki pod adresem https://go.kruk.eu/OWE_AO6EUR

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i  nie jest informacją o papierach wartościowych lub warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii AO6EUR są Prospekt Podstawowy X Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 12 lipca 2023 r. („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AO6EUR opublikowane dnia 1 lutego 2024 r. („OWE”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/peo_x. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/OWE_AO6EUR Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji serii AO6EUR. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje serii AO6EUR. W szczególności zwraca się uwagę, że Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów. Zapisy na Obligacje serii AO6EUR będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Oferta Obligacji prowadzona będzie jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejszy materiał i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie i Japonii, ani w jakimkolwiek innym kraju, w którym publikacja, ogłoszenie lub dystrybucja byłaby niezgodna z prawem, ani wśród rezydentów tych krajów.

Przewiń do góry