12/02/2024

KRUK przydzielił obligacje w EUR z redukcją 30% i rozpoczął zapisy na obligacje w PLN

Dnia 12 lutego 2024 roku KRUK przydzielił 14 mln EUR obligacji serii AO6EUR. Łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła 19,9 mln EUR, co przełożyło się na 29,72% redukcję zapisów. Natomiast w piątek 9 lutego ruszyły zapisy na skierowaną do inwestorów indywidualnych serię AO7 obligacji złotowych, które potrwają do 22 lutego 2024. Obligacje są oferowane w trybie oferty publicznej w ramach X Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Ostateczne Warunki Emisji dla serii AO7 zostały podane przez Spółkę 7 lutego 2024. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 PLN, a łączna wartość nominalna całej serii 70 mln PLN. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski S.A., Dom Maklerski BOŚ S.A.,   Noble Securities S.A., Ipopema Securities S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao oraz Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Zainteresowanie naszymi obligacjami nie słabnie, a możliwości inwestycyjne Grupy uzasadniają cykliczną aktywność KRUKa w emitowaniu obligacji. W trzeciej w tym roku  ofercie kierowanej do inwestorów indywidualnych, powracamy do waluty polskiej i z emisji AO7 chcemy pozyskać 70 mln PLN. Zapisy na serię AO7 ruszyły 9 lutego i potrwają do 22 lutego 2024 włącznie– komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A. – Pracujemy intensywnie, zarówno w sferze inwestycji w portfele, operacyjnej doskonałości, jak i technologicznej transformacji. Nie zwalniamy tempa, rozwijamy się w skali międzynarodowej na 4 dużych rynkach europejskich, a pozyskiwane finansowanie nam to ułatwia.

Oferta obligacji serii AO7 jest przeprowadzona w oparciu o Prospekt X Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 11 lipca 2023 roku. Na jego podstawie, w ramach programu,  KRUK ma możliwość emisji obligacji do lipca 2024 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 700 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AO7 zostały opublikowane na stronie internetowej spółki pod adresem https://go.kruk.eu/OWE_AO7

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i  nie jest informacją o papierach wartościowych lub warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii AO7 są Prospekt Podstawowy X Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 12 lipca 2023 r. („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AO7 opublikowane dnia 7 lutego 2024 r. („OWE”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/peo_x. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/OWE_AO7 Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji serii AO7. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje serii AO7. W szczególności zwraca się uwagę, że Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów. Zapisy na Obligacje serii AO7 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Oferta Obligacji prowadzona będzie jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejszy materiał i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie i Japonii, ani w jakimkolwiek innym kraju, w którym publikacja, ogłoszenie lub dystrybucja byłaby niezgodna z prawem, ani wśród rezydentów tych krajów.

 

Przewiń do góry