16/01/2019

KRUK przeprowadzi kolejną emisję obligacji publicznych

Zapisy na drugą emisję obligacji publicznych w ramach V Programu Emisji Obligacji firmy KRUK S.A. będą trwały od 24 stycznia do 5 lutego br. Wartość nominalna oferty wynosi 25 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,22%* w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,50 p.p.) Ofertę ponownie przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Ipopema Securities, Noble Securities oraz Copernicus Securities.

- Kontynuujemy prace nad zabezpieczeniem finansowania do dalszego wzrostu KRUKa. Nie zwalniamy tempa. Po kilku istotnych sukcesach w czwartym kwartale ubiegłego roku, kiedy wyemitowaliśmy obligacje publiczne i prywatne na łączną kwotę 65 mln zł oraz zwiększyliśmy finansowanie bankowe o 290 mln zł, w tym od ING Banku Śląskiego, Banku Pocztowego i mBanku, rozwijamy się dalej. Zaufanie, jakie otrzymujemy od rynku finansowego, to jedna z naszych przewag konkurencyjnych, szczególnie w tym trudniejszym otoczeniu. Cieszę się, że to zaufanie jest obecne także wśród inwestorów indywidualnych, do których wychodzimy z kolejną emisją - powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Zysk netto KRUKa w pierwszych trzech kwartałach wyniósł 279 mln zł, czyli 95% wyniku za cały 2017 rok. W całym 2018 roku KRUK zainwestował 1,39 mld zł (wzrost o 43% r/r) i osiągnął 1,58 mld zł spłat z portfeli nabytych (wzrost o 15% r/r) – w obu przypadkach to najwięcej w historii Grupy KRUK.

- Wciąż utrzymujemy jeden z najniższych poziomów zadłużenia w branży. Planujemy dalszy rozwój tak, aby w 2024 roku zwiększyć zysk netto do 700 mln zł, przy zachowaniu konserwatywnego poziomu zadłużenia ­– dodaje Piotr Krupa.

Obligacje będą oferowane w ramach oferty publicznej na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym Podstawowym V Programu Emisji Obligacji oraz Ostatecznych Warunkach Emisji obligacji serii AG2, opublikowanym na stronie internetowej https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/obligacje/emisje-obligacji oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej współoferującego - Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl. Wartość nominalna jednej obligacji i jednocześnie minimalny zapis wynoszą 100 zł.

 Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji serii AG2 są Prospekt Emisyjny Podstawowy V Programu Emisji Obligacji zatwierdzony 16 kwietnia 2018 roku, Aneksy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AG2 opublikowane 16 stycznia 2019 roku, dostępne na: www.kruksa.pl, www.bdm.pl, www.dm.pkobp.pl oraz www.mdm.pl.

* Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 10 stycznia 2019 r. wynosiła 1,72%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii AG2 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 1 lutego 2019 r., powiększonej o marżę w wysokości 3,50 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AG2. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AG2 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Przewiń do góry