27/02/2017

KRUK podsumowuje kolejny rok dynamicznego wzrostu

Grupa KRUK (GPW: KRU), lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki finansowe za 2016 rok.

 • spłaty z portfeli wierzytelności wyniosły 992 mln zł, w porównaniu do 825 mln złotych w 2015 roku (wzrost o 20%);
 • Grupa zainwestowała rekordowe 1 286 mln zł w portfele wierzytelności na siedmiu rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech; krajami o najwyższym poziomie nakładów w 2016 roku były: Polska – 427 mln zł (33% ogółu), Rumunia - 379 mln zł (30%) oraz Włochy - 322 mln zł (25%);
 • Wartość nominalna spraw nabytych tylko w 2016 roku wyniosła 16,4 mld zł, a wartość nominalna całego obsługiwanego portfela wzrosła do 43 mld zł;
 • przychody Grupy wzrosły do 783 mln złotych, w porównaniu do 611 milionów złotych w poprzednim roku (wzrost o 28%);
 • EBITDA gotówkowa wzrosła o 22% i wyniosła w 2016 roku 630 mln złotych;
 • skonsolidowany zysk netto wyniósł 249 mln złotych, w porównaniu do 204 mln złotych w całym 2015 roku (wzrost o 22%);
 • zysk netto przypadający na jedną akcję (EPS) wzrósł o 19% do 14,1 zł, a rentowność kapitałów własnych (ROE) wyniosła 24% (bez uwzględnienia emisji kapitału w grudniu 2016 roku);
 • W ramach inwestycji dokonanych w 2016 roku Grupa zrealizowała kilka istotnych projektów, m.in. finalizacja przejęcia portfela od P.R.E.S.C.O., wspólna inwestycja z Bankiem Światowym na rynku rumuńskim, a także znaczące portfele nabyte od największych banków we Włoszech;
 • W grudniu 2016 roku KRUK z sukcesem pozyskał 215 mln zł w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu na 1 mln nowych akcji. Emisja została przeprowadzona w formie bezprospektowej oferty prywatnej. Kapitał pomoże w realizacji strategicznych projektów dotyczących rozwoju Grupy KRUK na rynkach zagranicznych;
 • KRUK w 2016 roku wsparł rozwój organizacji na Zachodzie poprzez przejęcie dwóch spółek: CreditBase International we Włoszech oraz Grupo Espand w Hiszpanii. W obu przypadkach to doświadczone podmioty na lokalnych rynkach, z którymi wcześniej przez kilka miesięcy KRUK współpracował w ramach wyceny i obsługi portfeli wierzytelności;
 • Grupa KRUK przeprowadziła aktualizację strategii na lata 2015-2019 m.in, zakładając w kolejnych dwóch latach wzrost wskaźnika zysku na akcję EPS przynajmniej 15 procent rocznie i utrzymanie zwrotu z kapitałów własnych ROE powyżej 20 procent;

- Publikacja wyników rocznych to dobry moment, aby podsumować osiągnięcia naszego zespołu w 2016 roku, ale także zaplanować kolejne cele i działania. Kończymy 2016 rok z kolejnymi rekordami. Nasz zysk netto wzrósł do poziomu 249 mln zł, a spłaty z naszego portfela wierzytelności osiągnęły prawie miliard złotych, przy dużej skuteczności naszej strategii prougodowej. Dodatkowo inwestycje na siedmiu rynkach sięgnęły rekordowych 1,3 mld zł. W 2016 roku zrealizowaliśmy wiele projektów z myślą o przyszłości Grupy KRUK. Najbardziej istotne to: przejęcie portfela P.R.E.S.C.O., współpraca z Bankiem Światowym w Rumunii, a także przejęcia dwóch firm zarządzających wierzytelnościami we Włoszech i w Hiszpanii – na rynkach, które jeszcze 3-4 lata temu tylko analizowaliśmy, a dziś już jesteśmy na nich mocno osadzeni. Pozyskaliśmy także ponad miliard złotych finansowania z rynku kapitałowego – składa się na to emisja kapitału w kwocie 215 mln zł na dalszy rozwój, a także umocnienie naszej pozycji na rynku obligacji i emisje na łączną kwotę 830 mln zł, w tym 340 mln zł na rynku publicznym. 

Poprzez wszystkie powyższe projekty zbudowaliśmy solidną bazę do dalszych wzrostów w Polsce i w Europie, gdzie będziemy konsekwentnie rozwijać nasz model polubowny. Dziś KRUK to spółka o wartości już ponad miliard dolarów, ale my wciąż mocno myślimy o przyszłości - w kolejnych latach chciałbym, by EPS KRUKa rósł w tempie przynajmniej 15-procentowym, przy zwrocie z kapitałów własnych przynajmniej 20%. - powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Podwójny miliard KRUKa

Pozytywny wpływ na wyniki 2016 roku miały rosnące spłaty z portfeli nabytych, które wzrosły o 20% i wyniosły 992 mln zł. W samym czwartym kwartale spłaty wyniosły 291 mln zł, o 14% więcej od dotychczas rekordowego III kwartału 2016 roku.

Jako pierwsza polska firma w branży zarządzania wierzytelnościami zbliżyliśmy się do miliarda złotych spłat w ciągu jednego roku. W całej Europie lepszym wynikiem może pochwalić się tylko parę firm. Systematycznie poprawiamy naszą efektywność, a dodatkowo sprzyja nam poprawiająca się sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce i za granicą. - powiedział Piotr Krupa.

Podmioty Grupy KRUK w 2016 roku zainwestowały 1 286 mln zł w 99 nowych portfeli wierzytelności – w Polsce 427 mln zł, w Rumunii 379 mln zł, we Włoszech 322 mln zł, a na pozostałych rynkach 155 mln złotych. Wartość nominalna tych portfeli to łącznie 16,4 mld złotych.

- Inicjatywy podjęte w Polsce i w Rumunii w 2016 roku, a także otwarcie na nowe rynki w Europie Zachodniej, wprowadziły nas na nieznany wcześniej poziom inwestycji na rynku zarządzania wierzytelnościami. Współpracujemy z największymi instytucjami finansowymi łącznie na siedmiu rynkach. To przybliża nas do celu, o którym myślę w dłuższym terminie – chciałbym, by w perspektywie wykraczającej poza 2019 rok KRUK stał się największą giełdową spółką zarządzającą wierzytelnościami na świecie. Pomoże nam w tym nasza unikatowa strategia operacyjna, która jest cenną i skuteczną receptą na wychodzenie naszych klientów z problemu zadłużenia. Podaż wierzytelności w kolejnych latach powinna pozostać mocna - powiedział Piotr Krupa.

Dobry dostęp do finansowania

KRUK potwierdził swój dobry dostęp do finansowania, pozyskując ponad miliard złotych z rynku kapitałowego – 830 mln zł w ramach emisji obligacji i 215 mln zł w ramach emisji akcji. KRUK na koniec 2016 roku miał także 682 mln zł dostępnego limitu kredytowego w bankach, z czego równowartość 240 mln zł może wykorzystać również w euro.

- To dobry moment, aby podziękować wszystkim, którzy zaufali nam w ubiegłym roku, inwestując w emitowane przez nas papiery wartościowe. Bardzo pozytywnie oceniamy także nasze relacje z bankami. Cieszymy się, że rośnie grupa inwestorów i banków chcących finansować rosnący biznes Grupy KRUK, również na nowych rynkach. Nie zwalniamy tempa rozwoju kolejnych kanałów – w kolejnych latach kluczowe będzie dla nas finansowanie w euro. Pomimo rekordowego roku w inwestycjach, wciąż mamy dużo miejsca na bilansie na kolejne inwestycje, a nasze wskaźniki zadłużenia utrzymują się na niskim poziomie – powiedział Piotr Krupa.

W 2016 roku KRUK zrealizował cały III Program Emisji Obligacji Publicznych o wartości 300 mln zł, a także uruchomił IV PEO, z którego pozyskał już 40 mln zł od inwestorów indywidualnych. Do wykorzystania w ramach programu pozostało 460 mln zł.

- Szybka decyzja o rozpoczęciu kolejnego programu emisji obligacji publicznych to wynik naszego zapotrzebowania w połączeniu z dużym zainteresowaniem obligacjami KRUKa na rynku. Doceniamy także zaufanie, którym niezmiennie obdarzają nas inwestorzy instytucjonalni. - dodał Piotr Krupa.

W grudniu 2016 roku KRUK pozyskał 215 mln zł w ramach prywatnej, bezprospektowej emisji miliona akcji skierowanej do inwestorów w Polsce i za granicą. Sposób przeprowadzenia oferty został zaakceptowany przez 100% akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 29. listopada 2016 roku.

 - Sukces pierwszej emisji akcji od momentu debiutu na GPW w Warszawie, to dowód zaufania, jakim obdarzają nas inwestorzy w kraju i za granicą. Naszym celem jest dalsza budowa wartości spółki, dlatego zdecydowaliśmy się na kolejną emisję akcji. Pozyskane 215 mln zł wykorzystamy na realizację strategicznie istotnych projektów obejmujących rozwój na nowych rynkach, w tym na przejęcia innych podmiotów. - dodał Piotr Krupa.

Grupa KRUK ma miejsce w bilansie na kolejne zakupy portfeli wierzytelności dzięki bardzo niskiemu poziomowi zadłużenia. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec 2016 roku wyniósł 1,1x. Z kolei wskaźnik długu netto do 12-miesięcznej EBITDA gotówkowej wyniósł 2,2x.

Przewiń do góry