19/11/2013

KRUK podał ostateczne warunki pierwszej publicznej emisji obligacji

KRUK podał ostateczne warunki pierwszej publicznej emisji obligacji

Od 26 listopada do 3 grudnia br. przyjmowane będą zapisy na obligacje serii T1 oferowane przez spółkę KRUK w ramach programu publicznej emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 150 mln zł.

Emisja obejmuje 150 tys. obligacji publicznych serii T1. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 zł i jest równa cenie nominalnej. Inwestorzy mogą złożyć minimalny zapis na 100 obligacji, czyli równowartość 10 000 zł. Zapisy będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A. Lista Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM znajduje się na stronie internetowej www.bdm.pl

Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane i wypłacane w okresach trzymiesięcznych na podstawie stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4,0 p.p. Termin zapadalności obligacji wynosi 4 lata od daty przydziału. Obligacje nie będą zabezpieczone, a sama emisja nie będzie podzielona na transze. Publiczna oferta obligacji została przygotowana głównie z myślą o inwestorach indywidualnych.

Obligacje będą oferowane poprzez publiczne proponowanie nabycia w drodze emisji obligacji na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym, opublikowanym 13. listopada oraz Ostatecznych Warunkach Emisji, opublikowanych 19. listopada na stronie internetowej spółki www.kruksa.pl oraz na stronie internetowej Oferującego - Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Wpływy z emisji Obligacji serii T1 zostaną przeznaczone na finansowanie działalności podmiotów należących do Grupy Kapitałowej KRUK.

KRUK, jako emitent, jest bardzo aktywny na niepublicznym rynku obligacji. Do dzisiaj spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej ponad 800 mln zł, z czego ok. 1/3 została już wykupiona. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji spółki KRUK o łącznej wartości nominalnej ponad 500 mln zł z terminami wykupu w latach 2014-18.

Ze strony Oferującego informacji udziela:

Marcin Nowak, Dom Maklerski BDM S.A.

tel. 32 208 14 55, 501 721 349

e-mail: marcin.nowak@bdm.pl

Przewiń do góry